Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift, har du sannsynligvis allerede et stort fokus på energieffektivisering.

Men hvordan kan vannbehandling påvirke energieffektiviteten til et bygg og hvilke tiltak kan du iverksette innenfor drift, rehabilitering og optimalisering av varmeanlegg for å oppnå dette?

Kostbar fyringssesong

De siste årene har de fleste opplevd utfordringer knyttet til høye energipriser og dermed økte driftskostnader for tekniske installasjoner. Eiendomsforvaltere over hele landet har iverksatt nye tiltak for å spare energi og forbedre energiutnyttelsen i bygningsmassen. Byggene skal fortsatt benyttes og målet er derfor å levere et behagelig inneklima til lavest mulig energikostnad.

Gode energitiltak

Energioptimalisering og driftsoptimalisering går i hovedsak ut på å finne gode energitiltak og sørge for at eksisterende teknikk fungerer slik den skal. De fleste velger naturlig nok å plukke de lavthengende fruktene først, og sammen med justeringer av driftstider, innetemperaturer, nattsenking og isvannstemperaturer er ventilasjonsanlegget noe av det første det settes fokus på når driftspersonalet blir bedt om å gjennomføre energieffektivisering.

Det mange imidlertid ikke tenker over er at kvaliteten på vannet i det lukkede varmeanlegget har veldig mye å si for energibruken i et bygg. 

Et godt eksempel på dette er erfaringen Christian Filberg hos Malling & Co. fikk etter at han deltok på Kompas kurs om 'Vannbehandling i lukkede energianlegg'. 

Malling & Co. 

Christian Filberg - Malling & Co.

Christian Filberg jobber som porteføljeansvarlig i Malling og Co. og har til daglig det overordnede ansvaret for porteføljen til Oslo Pensjonsforsikring (OPF), hvilket innebærer "full forvaltning" (all teknisk drift) av over 260.000m2 bygningsmasse i Oslo.  

OPF er en av Norges største eiendomsinvestorer og eies av Oslo kommune. Både kommunen og selskapet har over lengre tid hatt et betydelig fokus på bærekraft, og Christian rapporterer jevnlig om utvikling av energibruk på samtlige eiendommer i porteføljen. 


Energioptimaliseringsarbeidet vårt innebærer at vi sertifiserer byggene i henhold til BREEAM In-Use (BIU), oppdaterer energiattester og løpende identifiserer potensielle tiltak som kan redusere energibruk – både på kort og lengre sikt,
forteller Christian.

Nytt fokus

Fokuset har vært på SD-anlegg, EOS, driftstider og energieffektivisering av ventilasjonsanlegg. I tillegg skiftes belysning ut med LED fortløpende for å redusere energiforbruket ytterligere.

Vannbehandling i lukkede energianlegg var det imidlertid ikke satt tilstrekkelig fokus på. Christian undersøkte derfor om det fantes et kurs han kunne delta på, hvor han både kunne få innsikt i faget, men også lære mer om hvordan andre aktører gjør det. 

Kompetanseheving fra Kompaskolen

Kompaskolen holder jevnlig kurs i funksjon, drift og vedlikehold av varme- og kjøleanlegg. Innføringskursene krever ingen forkunnskaper og passer særlig godt for driftere, forvaltere, rådgivere, konsulenter og andre med ansvar for drift og vedlikehold av bygg.

Kurset i vannbehandling for lukkede energianlegg gir deltakeren en grunnleggende forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer ved egne anlegg  og fremgangsmåte for å sikre optimal væskekvalitet. 

Kurs i vannbehandlingskontroll

Christian deltok på kurset i "Vannbehandling i lukkede energianlegg" Etter kurset var han overrasket over hvilken betydning vannkvalitet, ekspansjonssystemer og vannbehandlingskontroll har for energieffektiviteten til et varmeanlegg og derav energiforbruket til et bygg. 


Jeg meldte meg på kurset med mål om å lære meg mer om optimalisering og vedlikehold av våre energianlegg. Det jeg lærte overgikk hva jeg forventet å få ut av kurset og jeg innså raskt at vi i Malling hadde hatt for lite fokus på dette i vårt arbeid med energieffektivisering.

Jeg tok derfor kontakt med Kompa for å se på muligheten for et samarbeid, både med inspeksjon av våre anlegg, men også for opplæring av vårt eget personell. Dette er noe alle byggdriftere bør vite!" forklarer Christian.

Han legger til at de i dag er ferdig med kartlegging av samtlige energianlegg og i ferd med å innhente de første tilbudene i henhold til listen over tiltak og utbedringer de har fått levert fra Kompa. 

Vannbehandling for redusert energibruk

Hvordan bidrar riktig vannbehandling til reduserte driftskostnader og energibruk ved et bygg?

Vi spør Van Ha Doan, som jobber som fagansvarlig for vannbehandlingskontroll her i Kompa.  Han forklarer hva som skjer når luft, korrosjon og sedimentering får utfolde seg fritt i et energianlegg. 

Van Ha Doan - Kompa AS


Ulike belegg i rørene i et energianlegg gir ulik grad av redusert energioverføring og forringet virkningsgrad.
Urent vann med partikler, slam, biofilm, kalk eller lignende, påvirker pumper og andre bevegelige deler negativt. Uten vannbehandling vil det raskt dannes belegg på ventiler, varmevekslere og heteflater/kjøleflater, noe som resultere i redusert levetid på komponentene og økte kostnader forbundet med rens og utskiftinger, forklarer Van Ha.

Spesifikt for energibruk så vil korroderte flater og korrosjonsprodukter føre til redusert varmeoverføring i varmeavgiverne. Som driftsansvarlig vil du dermed måtte øke temperaturnivået i anlegget for å kompensere for effekttapet.

Kort sagt blir resultatet "Høyere energibruk, og ikke like varmt!"

Uavhengig rådgivning

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg.  Christian Filberg forteller at denne tilnærmingen til fagområdet var avgjørende for deres valg av Kompa. 


En uavhengig vurdering øker for vår del troverdigheten til kartleggingen foretatt av Kompa i og med at dere ikke selger egne produkter. Deres arbeid rundt etablering av en bransjestandard for vannbehandling bekrefter hvordan dere har et overordnet og helhetlig fokus på energieffektivisering og optimalisering av energianlegg, forklarer Christian.

Objektiv opplæring

På lik linje med Kompa så er også Kompaskolens en produktuavhengig aktør og leverer kurs fritt for produktinnsalg. Deltakerne får derfor en objektiv innføring i vannbehandlingskontroll og kunnskap til selv å velge den mest optimale løsningen for hvert enkelt anlegg.

 

 

 

Relaterte artikler

Seminar hos Nordisk Energikontroll
Seminar hos Nordisk Energikontroll
12 mai, 2023

Nordisk Energikontroll AS er en totalentreprenør innen fornybar varme- og kjøling og er blant annet spesialister på inte...

Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
Strømprisene når nye høyder - samtidig med oppstart av varmesesongen
6 september, 2022

Været begynner definitivt å bli høstlig og flere steder kryper gradestokken nedover. Da blir det behov for varme i bygge...

Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
Bakgrunn for Kompas deltakelse i Europeisk Standard
18 februar, 2023

I høsten 2019 tok norske eksperter et avgjørende skritt mot å klargjøre og standardisere praksis for vannbehandling i lu...