1. Hva vilkårene gjelder

Disse generelle leveransevilkårene for kundeavtaler («generelle vilkår») gjelder ytelser til kunden fra Kompa AS («Kompa»). De generelle vilkårene vil sammen med øvrige avtaledokumenter og eventuelle avrops- og tilleggsavtaler med vedlegg samlet utgjøre «avtalen».

​2. Dokumentrang

Dersom det er motstrid mellom ulike dokumenter i avtalen, gjelder følgende rang:

1. Eventuelle endringsavtaler
2. Avtaledokument (signaturdokument)
3. Generelle vilkår
4. Bilag til avtaledokument i rekkefølge listet
5. Øvrige vedlegg til rammeavtalen i rekkefølge listet

 

Leveransebeskrivelser (herunder produktark) har rang foran kundens kravspesifikasjon.

Avtaledokumentene gjelder til de eventuelt blir oppdatert av Kompa med 90 dagers skriftlig varsel.

3. Leveransen

Resultatet av den bistand Kompa gir utgjør «leveransen», slik denne er beskrevet i avtalen, inkludert produktark. Med mindre annet fremgår klart av avropsavtalen, har Kompa en innsatsforpliktelse. Eventuelle resultatforpliktelser skal eksplisitt avtales.

​4. Gjennomføring

4.1 PARTENES OPPGAVER

Partene er ansvarlige for å gjennomføre de oppgaver som fremgår av metodebeskrivelsene, produktark eller annen særlig avtale.

4.2 KOMPAS METODEBESKRIVELSE

Vilkårene for leveransen (tid, fremdrift, kostnad, ansvar mv.) forutsetter at Kompas metode for aktuell prosess benyttes. Skal ikke Kompas metode benyttes, må dette avtales eksplisitt skriftlig.

4.3 KONTAKTPERSONER OG PROSJEKTLEDERE

Hver av partene skal utpeke en kontaktperson som har det forretningsmessige ansvar og nødvendig beslutningsmyndighet for rasjonell gjennomføring av leveransen i henhold til avtalen.

4.4 INFORMASJON

Partene skal uten ugrunnet opphold informere hverandre om forhold som kan forvanske, forringe eller forsinke planlagt gjennomføring av leveransen.

 4.5 KUNDENS MEDVIRKNING

Kunden skal aktivt medvirke til leveransens gjennomføring. Medvirkningen skal finne sted slik at leveransen ikke blir forsinket eller arbeidet på annen måte blir forringet eller vanskeliggjort. Medvirkningsplikten omfatter også tredjeparter som partene bistås av.
Merkostnader Kompa påføres som følge av manglende informasjon og medvirkning fra kunden belastes kunden.

4.6 LEVERANSETIDSPUNKT

Leveransen skal anses akseptert og levert på det tidligste av følgende tidspunkt, om annet ikke er avtalt:

 1. når leveransen er stilt til kundens disposisjon, Kompa har informert kunden om at leveransen oppfattes av Kompa som levert og kunden ikke innen ti virkedager har reklamert på mangel skriftlig;
 2. dersom avtalt person med avtalt kompetanse har bistått med avtalt aktivitet og/eller innsats;
 3. dersom kunden har reklamert innen en evt. prøveperiode; det tidspunkt da leveransen (uten eventuelle tilleggsbestillinger) er stilt til kundens rådighet uten vesentlige feil eller mangler;
 4. kunden tar leveransen i bruk; eller
 5. ved vellykket gjennomføring av avtalt testing og alle krav i akseptansekriteriene er oppfylt.

4.7 REKLAMASJON

Partene må reklamere over eventuelle mangler eller forsinkelser uten ugrunnet opphold. Har en part ikke reklamert innen to måneder etter at mangelen ble eller burde vært funnet eller forsinkelsen oppsto, faller retten til å påberope seg mangelen eller forsinkelsen bort.
Ved vurdering av hvorvidt parten burde ha oppdaget forholdet, skal det særlig legges vekt på om parten ville ha oppdaget det ved normale kontrollrutiner.
Uavhengig av ovennevnte kan reklamasjon skje senest seks måneder etter at grunnlaget for reklamasjonen oppsto. En parts krav på grunnlag av mangel faller likevel ikke bort dersom den annen part kjente til at det forelå en reklamasjonsgrunn.

4.8 RISIKO FOR MATERIALE

Hver av partene har ansvar for den del av prosjektets materiale som parten har i sin varetekt. Partene anses å ha i sin varetekt materiale som befinner seg på partens forretningssted eller parten har eksklusiv tilgang til.

4.9 UNDERLEVERANDØRER

Bruk av underleverandører kan ikke nektes uten saklig grunn. Partene er selv ansvarlige for egne underleverandører.

​5. Avrop og justering av leveransen

5.1 AVROP

Dersom partene avtaler at Kompa skal levere flere tjenester til kunden enn opprinnelig avtalt, inkludert at flere bygg skal legges til, gjelder disse generelle leveransevilkårene, aktuelle leveransebeskrivelser, metodebeskrivelser og andre relevante deler av avtalen for slike ytterligere tjenester (avrop). Dersom ikke pris er avtalt spesielt for avropene, gjelder avtalens til enhver tid gjeldende enhetspriser og prisnivå for disse.

5.2 ØKT LEVERANSEOMFANG

Med mindre annet er avtalt kan kunden øke leveransens omfang med opptil 20% dersom Kompa får rimelig varsel om dette. Avtalens enhetspriser gjelder, om annen pris ikke er avtalt.

5.3 AVBESTILLING

Leveransen kan avbestilles av kunden med 90 dagers skriftlig varsel (avbestillingstidspunktet) dersom kunden ved salg mister rådigheten over bygget som leveransen gjelder eller byggets forvalter endres.
Ved avbestilling skal kunden betale summen av følgende:

 1. Det beløp Kompa har til gode for allerede utført arbeid,
 2. 10% av den del av estimat, forventet pris, fast- eller målpris som ikke er opptjent (utført) på avbestillingstidspunktet, og
 3. alle påløpte direkte kostnader påført Kompa som følge av avbestillingen, inkludert kostnader knyttet til omdisponering av personell, begrenset oppad til 30 dagers fakturerbar pris.

​6. Bruk av leveransen - kundedata

Kompa er ikke ansvarlig for kundens data eller data produsert av andre enn Kompa, herunder sikkerhetskopiering av slike data, med mindre annet klart fremgår av avtalen. Kunden er kjent med at kvaliteten på data som registreres i Kompas løsninger er avgjørende for kvaliteten på rapporter og annen informasjon som hentes ut av løsningene. Kompa vil lagre historiske data om bygg og anlegg også etter oppsigelse av avtalen, for å kunne forbedre tjenesten og forenkle eventuell gjenopptagelse av tjenesten.

​7. Pris og betaling

7.1 PRIS

Kunden skal betale den avtalte pris, med senere endringer og tillegg. Dersom pris for leveransen ikke er avtalt, skal leveransen faktureres løpende etter gjeldende enhetspris. Minste timeenhet som registreres er én halv time.
Estimater begrenser ikke Kompas rett til å kreve godtgjørelse for eventuelle overskridelser med mindre overskridelsen er knyttet til arbeid som avviker fra det avtalte og er unødvendig for å fremskaffe leveransen. Dersom tidsbruken blir lavere enn estimert vil kunden betale mindre. Kompa skal så fort som mulig søke å varsle kunden om kostnader som overstiger eller antas å overstige estimatet. Dersom kostnaden overstiger eller antas å overstige estimat med mer enn 20% kan kunden stanse eller endre oppdraget.

7.2 PRISJUSTERING

Kompas gjeldende enhetspriser oppdateres uten varsel 1. januar hvert år basert på endringer i SSBs konsumprisindeks. Priser kan ellers endres med 30 dagers skriftlig varsel og ved behov dersom tredjeparts priser endres, eller valutaendringer tilsier prisendringer.
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

 

7.3 FAKTURERING OG FORFALL

Avgift for moduler (programvare) vil bli fakturert forskuddsvis i henhold til avtalt faktureringsfrekvens.
Konsulenttjenester og andre ytelser som ikke er estimert, gitt mål- eller fastpris på faktureres etterskuddsvis per måned eller ukentlig etter gjeldende enhetspriser med mindre annet er avtalt.
Ved arbeid utenom normal arbeidstid gjelder følgende tillegg til avtalt timepris:
Hverdager kl. 16 – 21 + 50%
Hverdager kl. 21 – 07, helger og offentlige høytidsdager + 100%
Reisetid fra vårt faste forretningssted overskridende 30 minutter faktureres med 50% av gjeldede timepris. Kunden skal i tillegg til dekke dokumenterte kostnader til reise, diett, overnatting i henhold til regning.


7.4 FORSINKET BETALING

Ved forsinket betaling påløper renter etter lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) pr. påbegynt måned. Ved slutten av hvert kvartal legges påløpt rente til hovedstolen, og summen danner nytt grunnlag for renteberegning (rentesrente). Er oppgjør ikke mottatt senest 15 dager etter forfall, opphører bruksretten til leveransen, frem til betaling skjer. Kompa rett til å stanse kundens tilgang til leveransen, etter at fem dagers skriftlig varsel er gitt.

8. Forsinkelse, mangel mv.

8.1 FORSINKELSE

Forsinkelse foreligger dersom levering (se punkt 4.64.6) finner sted senere enn avtalt dato, og dette skyldes forhold Kompa er ansvarlig for.
Partene skal straks varsle hverandre dersom parten er forsinket eller forventer å bli forsinket med sin ytelse. Partene bærer ansvar for konsekvensene av egen forsinkelse for den gjenværende del av oppdraget.


8.2 MANGEL

Ved prosjektleveranser bestreber Kompa seg på å sørge for en driftssikker leveranse som ivaretar kundens behov på en god måte. Kunden er likevel innforstått med at programvarebaserte leveranser er komplekse, noe som kan medfører feil i leveransen, uten at disse utgjør mangler. En feil kan også oppstå som følge av tredjepartsprogramvare, datalinje og driftsmiljø leveransen er avhengig av. En mangel skal kun anses å foreligge ved feil som hindrer avtalt bruk eller funksjonalitet eller manglende eller avvikende funksjonalitet i forhold til det avtalte, som er forårsaket av Kompa.


Kompas ansvar for mangler omfatter ikke mangler som skriver seg fra forhold som oppstår etter levering og er en følge av forhold kunden har risikoen for, slik som:

 1. kundens feilaktige eller kontaktstridige bruk av leveransen;
 2. mangelfull egenopplæring i bruk av leveransen;
 3. unnlatelse av å følge Kompas instrukser, retningslinjer og anbefalinger; eller
 4. mangelfullt vedlikehold på kundens side.

Dersom mangelen skyldes feil i tredjeparts standard programvare eller infrastruktur, er Kompas feilrettingsplikt begrenset til å:

 1. melde feilen til tredjeparten;
 2. med rimelig midler å søke prioritet for retting av feilen hos tredjepart;
 3. holde kunden løpende orientert om status på feilrettingen;
 4. tilgjengeliggjøre rettet programvare for kunden når feilen er rettet; og
 5. bistå med installasjon av den feilrettede programvaren.
8.3 AVHJELP

Kompa har rett og plikt til å avhjelpe mangler i tre måneder fra levering har skjedd. Dersom mangelen er uvesentlig for kundens bruk av leveransen, bortfaller Kompas plikt til å avhjelpe mangelen.
I den grad kundens medvirkning er påkrevd, skal kunden bidra til at avhjelp kan skje. Dersom mangelen er forårsaket av Kompa, kan kunden kreve direkte, nødvendige og rimelig kostnader i denne forbindelse erstattet av Kompa (se pkt.9.2).
Avhjelp kan bestå i retting, omlevering eller tilleggslevering. Dersom Kompa etter skriftlig reklamasjon ikke har rettet opp mangelen innen 90 dager, kan kunden, i stedet for avhjelp, kreve prisavslag som tilsvarer den reduserte verdi mangelen medfører.
Dersom partene har inngått avtale som omfatter feilretting reguleres forholdet uttømmende av denne.
Dersom Kompa ikke har levert leveransen og videre oppfyllelse vil bli urimelig byrdefullt, kan Kompa fri seg fra sine leveranseforpliktelser mot å betale kunden tilbake det kunden har betalt for leveransen.

8.4 FORCE MAJEURE

Dersom det inntrer et forhold utenfor en parts kontroll, herunder feil hos tredjepart og underleverandør, som ikke med rimelighet burde vært forutsett da avtalen ble inngått og som parten ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av (force majeure), oppheves partenes plikter så lenge forholdet varer. Kostander tilknyttet slike feil dekkes ikke av Kompa.

9. Heving og erstatning

9.1 HEVNING OG ANNET OPPHØR AV AVTALEN

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan hver av partene heve avtalen, etter først å ha gitt motparten en rimelig frist til å avhjelpe misligholdet. Hevningsvarselet skal være skriftlig begrunnet.
Dersom det åpnes konkurs eller forhandling om tvangsakkord hos en part, eller dersom partens økonomiske forhold viser seg å være slik at parten må antas å være ute av stand til å oppfylle avtalen, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning.


Dersom avtalen opphører før levering har funnet sted som følge av forhold Kompa ikke er ansvarlig for, forfaller alle Kompas krav på betaling i henhold til avtalen umiddelbart.


9.2 ERSTATNING OG ERSTATNINGSBEGRENSNING

Dersom det er utvist uaktsomhet i forbindelse med gjennomføringen av leveransen, kan den part som har lidt et tap kreve erstattet direkte økonomisk tap som uaktsomheten har medført. Tapet må være dokumentert.
Partene har ikke ansvar for indirekte tap. Indirekte tap inkluderer driftstap, rentetap, tapt fortjeneste eller besparelse, tap knyttet til tap og rekonstruksjon av data, tap hos tredjemann eller andre økonomiske konsekvenstap.

Partenes erstatningsansvar er begrenset til en femtedel av totalt avtalt betaling de siste 12 måneder under avtalen eksklusive merverdiavgift. Denne begrensningen gjelder ikke om skadelidte kan påvise at den som har forårsaket skaden har handlet med forsett eller grov uaktsomhet. Partene har ikke noe erstatningsansvar ut over det som er beskrevet i punkt 10.2 9.2(erstatning og ansvarsbegrensning) og punkt 10.2 (rettsmangel).
Eventuelle erstatningskrav må sendes den andre parten skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest innen tre måneder etter parten fikk eller burde fått kunnskap om forholdet som begrunner kravet, om kravet ikke skal gå tapt.

10. Opphavs- og eiendomsrett

10.1 BRUKSRETT

Kunden får en tidsbegrenset og verdensomspennende bruksrett til leveransen. Dersom deler av leveransen består av tredjepartsprogramvare, gjelder de begrensninger som måtte følge av tredjepartens lisensvilkår.
Immaterielle rettigheter (for eksempel opphavsrett) til resultat av leveransen som bygger på programvare ol. (systemer, komponenter) eller annet materiale som en part fra før har lisens eller immaterielle rettigheter til eller som er utviklet i prosjektet, overføres ikke, men motparten gis en bruksrett for egen organisasjon.


10.2 RETTSMANGEL

Det anses som en rettsmangel dersom Kompas egenutviklede programvare krenker tredjeparts opphavsrett. Kompa har ikke ansvar for tredjeparts programvare som krenker andres opphavsrett eller andre rettigheter.


10.3 AVHJELP RETTSMANGEL, VARSLING

Kompa vil avhjelpe rettsmangler i egenutviklet programvare ved å anskaffe den manglende retten, endre programvaren slik at rettsmangelen opphører eller levere annen tilsvarende programvare som ikke krenker tredjeparts rett.
Dersom Kompa ikke anser at rettsmangelen i programvaren kan avhjelpes med rimelige midler, kan Kompa kreve at den relevante tjenesten opphører samtidig som det løpende vederlaget reduseres forholdsmessig. Kunden vil kunne kreve erstatning iht. punkt 9.2, forutsatt at kunden uten ugrunnet opphold har varslet Kompa skriftlig om den påståtte rettsmangelen, ikke har gitt innrømmelser til motparten og overlater forhandlingene med motparten til Kompa.


10.4 PERSONVERN

Kompa behandler personopplysninger som angitt i selskapets personvernerklæring.


10.5 UNNTAK ANSVAR

Kompa er ikke ansvarlig overfor kunden for krav oppstått på grunn av adferd eller unnlatelse hos kunden eller noe som denne er ansvarlig for, som er i strid med partenes forutsetninger, kontrakt eller anbefalinger fra Kompa.
Dersom leveransen inneholder programvare ol. fra tredjepart, gjelder vilkårene fra tredjepart for den aktuelle delen av leveransen.

11. Andre forhold

11.1 BISTAND VED OPPHØR

Kompa skal bistå kunden ved overgang til ny leverandør eller egen forvaltning av leveransen i forbindelse med utløp av avtalen. Slik bistand forutsetter skriftlig bestilling fra kunden senest 3 måneder før avtalen opphører. Bistanden faktureres etter gjeldende enhetspriser.

11.2 KONFIDENSIALITET

Partene og dem partene svarer for har taushetsplikt om forhold som gjelder den annen part som disse blir kjent med som følge av avtalen, inkludert den annen parts interne forhold, taushetsbelagt informasjon og forretningshemmeligheter. Taushetsplikten omfatter også egne forhold, dersom slike opplysninger er egnet til å volde økonomisk tap eller ulempe for den annen part, leverandører eller samarbeidspartnere om de ble kjent.
Det som i dette punkt er bestemt om konfidensialitetsplikter gjelder også etter avtalens opphør, uansett opphørsgrunn.
Partene er kjent med lov om vern av forretningshemmeligheter og vil iverksette nødvendige tiltak for å overholde denne.


11.3 REFERANSE O.L.

Med mindre annet er avtalt kan Kompa bruke kunden som referanse, herunder vise kundens kjennemerke. Kompa vil merke leveransen med egne kjennetegn.


11.4 OVERDRAGELSE

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under avtalen til tredjemann uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kompa.


11.5 TVISTELØSNING, LOVVALG OG VERNETING

Tvister skal søkes løst i minnelighet.
Dersom ingen minnelig løsning er funnet innen 30 dager fra forhandlinger ble krevet, kan en part bestemme at det skal oppnevnes en oppmann. Om partene ikke klarer å enes om en oppmann, skal justitiarius ved Oslo tingrett oppnevne denne.
Oppmannen skal være en erfaren jurist med god kunnskap om informasjonsteknologi. Oppmannen skal søke å finne en løsning på tvisten i dialog med partene. Habilitetsregler skal gjelde som for dommere i sivile domstoler.
Om ikke oppmannen kan få partene til å forlike tvisten, skal den etter å ha innhentet nødvendige opplysninger fra begge parter og gitt begge parter anledning til å motgå de påstander som er fremsatt, fatte en skriftlig og kort begrunnet anbefaling for løsning av tvisten og fordeling av saksomkostningene slik oppmannen finner det riktig.


Anbefalingen til oppmannen blir endelig dersom ikke sivilt søksmål om tvisten anlegges innen seks måneder fra anbefalingen er sendt til partene.
Partene vedtar Oslo som rett verneting.
Partenes rettigheter og plikter etter avtalen reguleres av norsk rett.

Kontaktinformasjon​

Har du noen spørsmål knyttet til Inspektor - Generelle avtalevilkår?

Send oss gjerne en e-post: inspektor@kompa.no