En uavhengig tilnærming til fag og metoder

Van Ha Doan og Maria Råken - Kompa AS

Fagkomiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg (SN/K 033) i Norge arbeider for å fremme retningslinjer for vannbehandling i Europeiske standarder for lukkede varme- og kjøleanlegg. Som en del av dette arbeidet, har fagkomiteen vedtatt å utarbeide en norsk veileder for vannbehandling i varme- og kjøleanlegg.

Kompa AS er et uavhengig rådgivningsselskap innenfor vannbehandling og nettopp derfor ble Maria Råken, sammen med Van Ha Doan, nominert til prosjektgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide veilederen.

En uavhengig tilnærming til fag og metoder

Fagkomiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg (SN/K 033) i Norge arbeider for å fremme retningslinjer for vannbehandling i Europeiske standarder for lukkede varme- og kjøleanlegg. Som en del av dette arbeidet, har fagkomiteen vedtatt å utarbeide en norsk veileder for vannbehandling i varme- og kjøleanlegg

Kompa AS er et uavhengig rådgivningsselskap innenfor vannbehandling og nettopp derfor ble Maria Råken, sammen med Van Ha Doan, nominert til prosjektgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide veilederen

Van Ha Doan og Maria Råken - Kompa AS
Maria Råken - Kompa AS


Manglende vannbehandling fører til driftsproblemer, økt energibruk, redusert komponentlevetid og mindre komfort for brukerne. Veilederen vil bidra til å løse disse problemene ved å være et teoretisk og praktisk hjelpemiddel for både de prosjekterende og de som utfører drift og service.

Maria Råken
Prosjektleder
Kompa AS

Prosjekt­informasjon

Komiteen

Fagkomiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg i Norge SN/K 33 arbeider med å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kjøleanlegg. Komiteen jobber på oppdrag fra Standard Norge og leverer forslag til innstilling i saker som blir forelagt av CEN og ISO. I tillegg behandler komitteen forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir fastsatt

Prosjektgruppen

Prosjektet involverer eksperter fra ulike fagfelt for å sikre at veilederen er godt forankret og relevant for bransjen

Prosjektgruppen består av:

 • Maria Råken, Kompa AS
 • Van Ha Doan, Kompa AS
 • Torstein Hovind Solhaug, Zijdemans Consult AS (Armaturjonsson ved prosjektstart)
Faglig medvirkende

Dokumentet har mottatt faglige innspill fra følgende personer:

 • Rune Nordstrøm, IMI Hydronic Engineering
 • Ulf Larsen, Eptec
 • Henrik Rosenquist, Enwa AS
 • Jan Raanes, ABK-Qviller
 • Ove Gudding, Canes
 • Trond-Atle Asphjell, Niprox
 • Robert Hagen, Lime Vannteknologi
 • David Zidjemans, Zidjemans Consult
Prosjektstøtte

Prosjektet er støttet av:

 • ABK Qviller AS
 • Roth Norge AS
 • Kompa AS
 • Armaturjonsson AS
 • Canes AS
 • VVS Norge AS
 • Lime Vannteknologi
 • Norsk Fjernvarme
 • Enwa Support AS
Standarder
Veilederen henviser til følgende standarder:

 • prEN 17671 - Heating systems and water based cooling systems in buildings - Design for water based cooling systems 
 • EN 14336 - Varmesystemer i bygninger - Installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer 
 • EN 12828 - Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer 

Europeiske standarder

En felles standard vil gjøre det enklere for bransjen å velge velfungerende løsninger for sine anlegg

Veilederen bygger på prinsippene gitt i standardene EN 17671, EN 14336, og EN 12828. Mens de europeiske standardene kun gir generelle retningslinjer for optimal vannbehandling, vil den nye nasjonale veilederen gi en utførlig beskrivelse av hvordan dette kan gjennomføres i praksis

Veilederen vil inneholde detaljerte instruksjoner og anbefalinger for å sikre at vannbehandlingen utføres riktig og effektivt gjennom hele anleggets levetid

Standard Norge

Standard Norge er utgiver av den Nasjonale veilederen for vannbehandling. Fagkomiteen for bygningers varme- og kjøleanlegg i Norge (SN/K 033)  har ansvaret for å lede prosjektet

Europeisk Standard

Nasjonal veileder for vannbehandling tar utgangspunkt i arbeidet fra de Europeiske standardene EN 17671, EN 14336, og EN 12828

Bransjen er klar for nasjonal veileder

Bransjen har lenge ventet på en nasjonal veileder som forklarer hvordan vannbehandling bør installeres, driftes og håndteres for å sikre god...

Målgruppe og anvendelse

Veilederen er den første i sitt slag som tar for seg vannbehandling i alle deler av et anleggs levetid - fra prosjektering til drift og vedlikehold

Veilederen blir utformet med tanke på næringsbygg, men den vil også ha relevans for andre typer bygg. Målgruppen for veilederen er personer som arbeider med energianlegg i bygg; både i planleggingsfasen, under installasjon og i driftsfasen

Planlegging

Konsulenter, rådgivere og leverandører vil dra nytte av veilederen ved å få bedre kravspesifikasjoner for vannbehandlingsmetoder og -program, som gir en mer effektiv anbudsprosess og bidrar til økt kvalitet på leveransene

Innstallasjon

Rørleggere, serviceteknikere og driftsansvarlige vil oppleve den nye veilederen som et nyttig verktøy i oppfølgingen av eget vannbehandlingsprogram og kvalitetssikring av væskekvaliteten i egne varmeanlegg eller kjøleanlegg

Drift

Ved å følge anbefalingene i veilederen vil byggforvaltere, entreprenører, VVS-aktører og driftsansvarlige kunne redusere energiforbruket og øke levetiden på anleggene, og dermed oppnå bedre forutsigbarhet i driften, med dertilhørende kostnadsbesparelser

Van Ha Doan


Varme- og kjøleanlegg er viktige deler av de tekniske installasjonene i et bygg. Samtidig er de også en betydelig forbruker av energi. Manglende vannbehandling har derfor ført til økte energi utgifter for anleggseiere. Veilederen vil bidra til å redusere energikostnadene og driftskostnadene ved disse anleggene.

Van Ha Doan
Prosjektleder
Kompa AS

Veilederens omfang

Veilederen vil dekke en rekke temaer innen vannbehandling, inkludert prinsipper for vannbehandling, viktigheten av å utføre en vannanalyse, valg av vannbehandlingsmetoder, implementering av vannbehandlingsprogram, overvåkning og vedlikehold av vannkvalitet, samt dokumentasjon og opplæring

Veilederen vil også gi anbefalinger for hvordan man kan forbedre vannbehandling i eksisterende anlegg, samt hvordan man kan forebygge og håndtere problemer knyttet til korrosjon og bakterievekst

Teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå og medføre korrosjon og beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg
Oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram, herunder beskrivelser av tilgjengelig metodikk
Oppfølging av væskekvalitet ved bruk av væskeanalyser
Innføring i kjemisk og mekanisk rens av lukkede varme- og kjøleanlegg
Kontrollrutiner

En samlet bransje

Prosjektet blir faglig støttet, kvalitetssikret og finansiert av en samlet bransje

Veilederen er etterspurt av en samlet bransje, og for å utvikle en veileder hele bransjen kan samles om, er det viktig at veilederen fremstår så objektiv og uavhengig som mulig

Arbeidet har derfor involvert et bredt utvalg av leverandører innen vannbehandling og vannbehandlingsutstyr i Norge

Veilederen skal på denne måten være et aktuelt verktøy både for prosjekterende, utførende, byggdriftere og byggherrer - som vil kunne etterspørre, prosjektere, levere og drifte energianlegg med optimal vannkvalitet

Et dynamisk verktøy

Veilederen blir utformet for å være et naturlig verktøy for både prosjekterende og utførende innen vannbehandling i lukkede energianlegg

Målet er å styrke kommunikasjonen mellom de ulike partene involvert i prosjektene og etablere en felles forståelse av nødvendige krav og løsninger for å oppnå optimale resultater. På lang sikt vil dette bidra til høyere kvalitet og pålitelighet i norske energianlegg, samtidig som det reduserer risikoen for kostbare feil og komplikasjoner

Planen er å ha et fast team som kontinuerlig følger med på endringer i bransjen, nye teknologier, forskning og erfaringer fra relevante prosjekter. Akkumulering og videreformidling av denne informasjonen vil sikre at den Nasjonale veilederen for vannbehandling alltid holdes oppdatert og alltid oppleves relevant for bransjen

Torstein Hovind Solhaug


Selv om det finnes flere europeiske standarder og veiledninger for varme- og kjøleanlegg, er de ofte basert på tyske dokumenter som VDI 2035 og VDI 4708. Dette er en utfordring, da de ikke tar hensyn til de unike norske forholdene, spesielt når det gjelder vannkvalitet. Norge skiller seg markant fra resten av Europa på dette området, og derfor kreves det en tilpasset tilnærming til vannbehandling.

Torstein Hofvind Solhaug
Prosjektleder

Zidjemans Consult AS

Prosjektledere

Kompa AS

Zidjemans Consult AS

Kompa AS

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Fagartikler

Intervjue med Torstein Hofvind - Ett år med den Nasjonale veilederen for vannbehandling

Ett år etter lanseringen av den nasjonale veilederen for vannbehandling i lukkede energianlegg, møter vi Torstein, en av forfatterne, for å diskutere...

Veileder­presentasjon for Rør­entrepenørene Norge

Nylig ble det avholdt et faglig arrangement i regi av Rørentreprenørene Norge ved Hurdalssjøen Hotell. Maria Råken er en av forfatterne bak den...

Opptak med NemiTek og Driftskonferansen

Van Ha Doan er invitert til Driftskonferansen 2023 for å gi deltakeren en innføring i anbefalingene fra den nye nasjonale veilederen for...