Bransjen har lenge ventet på en nasjonal veileder som forklarer hvordan vannbehandling bør installeres, driftes og håndteres for å sikre god vannkvalitet i lukkede energianlegg. 

Ny nasjonal veileder for vannbehandling

Det er Standard Norge som står for publiseringen av "Nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg" og målet er at dette skal være et faglig velbegrunnet teoretisk og praktisk hjelpemiddel som hele bransjen kan benytte. Derfor har det også vært en prioritert oppgave å innhente innspill og innsikt fra aktører som representerer alle deler av bransjen.

Kompa AS er et uavhengig rådgivningsselskap innenfor vannbehandling og nettopp derfor ble Maria Råken, sammen med Van Ha Doan, nominert til prosjektgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide veilederen.


Kompa AS

Maria Råken

Maria Råken - Nasjonal veileder

Maria Råken er utdannet Sivilingeniør innen miljøteknologi/kjemi og jobber som seniorrådgiver og fagansvarlig i Kompa. I hennes arbeidshverdag ser hun daglig anlegg med driftsutfordringer hvor årsaken kan spores tilbake til manglende vannbehandling. Spesielt kjedelig er det for anleggseiere, som etter kun kort tid, opplever driftsproblemer ved det nye energianlegget sitt.

Utfordringen er at det sjelden stilles krav til et vannbehandlingsprogram når et bygg prosjekteres eller rehabiliteres, rett og slett fordi oppdragsgivere og leverandører ikke har hatt et felles rammeverk å lene seg på. Maria viser til at den nye veilederen kan bidra til å løse disse utfordringene og vil bli et godt hjelpemiddel for å velge rett vannbehandlingsprogram.


- Veilederen vil ta utgangspunkt i fag og metoder for vannbehandling, og beskriver ikke konkrete leverandører eller produkter. Objektive beskrivelser har vært et viktig rammeverk for prosjektet og bidrar til målet om at dette skal være en veileder som hele bransjen kan stå bak og som er like relevant, enten du selger vannbehandlingsløsninger, tilbyr rådgivning, utfører prosjektering eller drifter anlegg  

Hva sier bransjen?

"Nasjonal veileder for vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg" er den første i sitt slag som tar for seg alle deler av et anleggs levetid, fra prosjektering til drift og vedlikehold. Siden det er såpass mange fra bransjen som har vært involvert i denne prosessen, er det interessant å høre deres tanker rundt dette og hvilke forventninger de har til en ny veileder. 

IMI Hydronic Engineering AS

Rune Norstrøm

Rune Norstrøm - Nasjonal veileder

Rune jobber som produktsjef for Pneumatex ekspansjon og vannbehandling i IMI Hydronic Engineering AS.  Han er også en av fagpersonene som har bidratt med innspill underveis. 


- Jeg opplever at en standard for vannbehandling er etterspurt av både kundene og leverandørene, da det har vært mye forvirring rundt dette temaet. Vi hos IMI Hydronic forholder oss alltid til standarden NS-EN 12828 når det gjelder beregning og prosjektering av ekspansjonsløsninger, men når det gjelder vannbehandling som helhet så er det svært lite informasjon å finne der.

Belte- og bukseseler filosofi

Rune forteller at nettopp på grunn av varierende kunnskap og manglende relevant samlet informasjon, så har det blitt opp til hver enkelt aktør å selv definere mål for egne løsninger, noe som har resultert i det han humoristisk kaller for «belte- og bukseseler filosofien». Han sikter til erfaringer hvor han har møtt opp ute hos kunder, som har identifisert behovet for et velfungerende ekspansjonssystem, hvorpå de avdekker at anlegget allerede er utstyrt med flere komponenter som overlapper hverandre i funksjon, og som i de verste tilfellene også virker mot hverandre. 


- Jeg forventer at en nasjonal veileder for vannbehandling vil forenkle arbeidshverdagen for veldig mange, og at vi i fremtiden vil møte kravspesifikasjoner definert som "ihht NS-EN 12828"  

Lime vannteknologi

Robert Hagen 

Robert Hagen - Nasjonal veileder

Robert har jobbet med vannbehandling hos Lime Vannteknologi i 12 år og har sett en bransje i rask utvikling. I dag har han fokus på elektromagnetisk vannbehandling, med de mulighetene det medfører. 


- Jeg er opptatt av at bransjen nå får felles spilleregler og at vi kan leverer riktige løsninger med lang levetid, som bidrar til energi- og miljøbesparelser for kunden.

Fornøyde sluttbrukere

Robert forklarer at vannbehandling er nødvendig i alle bygg med lukkede energianlegg, enten det er snakk om nybygg eller rehabilitering. Vannbehandling er allikevel bare en liten del av det totale prosjektet. I prosjektfasen er det fort gjort å benytte tidligere benyttede, men kanskje utdaterte løsninger, og uten en felles standard som bransjen kan lene seg på, er det fort gjort at det blir installert løsninger uten virkning, eller dyre, og kanskje unødvendige løsninger. 


- Jeg ser frem til en nasjonal veileder som gir gode beskrivelser av hva som er nødvendig i lukkede energianlegg, og at vi som leverer løsninger i større grad kan bidra med vår profesjon for ytterligere å trygge valgene som skal foretas. Vi arbeider alle sammen tross alt for fornøyde sluttbrukere! 

Canes as

Ove Gudding

Ove Gudding - Nasjonal veileder

Ove jobber som produktansvarlig for vannbehandling i Canes AS. Han er teknisk selger og har lang erfaring med merkevarebygging generelt og byggebransjen spesielt.


- Slik jeg ser det var tiden overmoden for å få en nasjonal veileder for vannbehandling på plass. Bransjen har over mange tiår stolt på at leverandørene vet best, uten at oppdateringer om nye metoder, behov og teknologi nødvendigvis har fulgt med. Økt søkelys på energieffektive anlegg har også fått kundene til å se etter energityvene i varme-/kjøleanleggene sine. Standarder for korrekt vannbehandling vil utvilsomt bidra til at bransjen trekker i samme retning.

Paradigmeskifte

Ove peker på et paradigmeskifte i bransjen og sammenligner utviklingen med bilindustrien og deres omstilling fra fossilbiler til elektriske biler. Han peker på at en felles nasjonal veileder for vannbehandling vil bidra spesielt positivt for anleggseiere, som heretter vil kunne forvente anlegg levert i henhold til standarder og derfor vil oppleve at anleggets forventede levetid opprettholdes. 


- Jeg tror i tillegg at vi vil se fornøyde kunder med store energibesparelser som resultat av at varmepumper sin planlagte effekt leveres uavbrutt, uten at spisslasten slår inn. Uten smuss i vannet og dårlig delta T vil anleggseiere oppleve kraftig reduksjon i kostnader forbundet med reparasjoner og nye deler - rett og slett fordi utstyret de allerede har kjøpt fungerer som det skal. 

Zidjemans Consult AS

Torstein Hofvind Solhaug

Torstein Hofvind Solhaug - Nasjonal veileder

Torstein jobbet i Armaturjonsson AS da han ble nominert til prosjektgruppen som skulle utforme den nasjonale veilederen. I dag jobber han som rådgivende ingeniør i Zidjemans Consult AS og er utdannet rørleggermester, samt ingeniør innen klima, energi og miljø i bygg. Torstein er medforfatter innenfor kapitlene luft, partikler og ekspansjonssystemer. 

Torstein forteller at det finnes flere Europeiske Standarder for både varme- og kjøleanlegg og veiledere knyttet til disse. Utfordringen har vært at disse i hovedsak er basert på de tyske dokumentene VDI 2035 og VDI 4708, som ikke er tilpasset norske forhold. Vannkvalitetene vi har i Norge avviker eksempelvis i stor grad fra det man finner ellers i Europa, noe som også har betydning for hva slags vannbehandling som anbefales.


- Mange har erfart at de eksisterende retningslinjene ikke har vært relevante for norske forhold. Det har gjort det vanskelig for bransjen å beskrive og levere optimale løsninger med forankring i en felles standard. Konsekvensen av en manglende veileder har derfor vært at vannbehandling har blitt et nedprioritert område og kan også være en medvirkende årsak til at vi ser en mengde anlegg som ikke fungerer som de skal, rett og slett fordi fokuset har vært på selve røranlegget, uten å ta tilstrekkelig høyde for hva som skjer på innsiden.

Knapt et bedre tidspunkt

I dag bygges det anlegg på helt andre måter enn tidligere. Eldre varmeanlegg kunne for eksempel inkludere fyrkjeler og store rørdimensjoner - hvor så å si alle komponentene var laget i stål. I dag, derimot, installeres det  eksempelvis lavtempererte gulvvarmeanlegg med varmepumper, mindre dimensjoner og andre materialer. 


- Energieffektive varmeanlegg har vært et fokusområde for bransjen i lengre tid. Konsekvensene av dårlig vannkvalitet har derfor blitt veldig synlige, noe som har ført til et unisont ønske fra bransjen om å heve kompetansen rundt vannbehandling. Sånn sett har arbeidet med kunnskapsheving pågått lenge, men tidspunktet for lansering av en nasjonal veileder for vannbehandlig kunne knapt vært bedre.

 

Relaterte artikler

Optimal drift ved Vågen Videregående Skole
Optimal drift ved Vågen Videregående Skole
26 januar, 2024

Arild Todnem er driftsleder ved Vågen videregående skole i Sandnes i Rogaland, hvor han er i et team med tre kolleger og...

Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
Intervju med Maria Råken - en drivkraft bak den nye nasjonale veilederen
16 mai, 2023

Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling er nå tilgjengelig, og den forventes å bli et viktig verktøy for å sikre...