Europeisk standard

Troverdig bransje, energieffekt og like konkurransevilkår

Bransjen har lenge hatt fokus på energieffektivisering av energianlegg. Utfordringer knyttet til driftsproblemer, energiforbruk og redusert levetid på komponenter kan i mange tilfeller spores tilbake til dårlig vannkvalitet og manglende vannbehandling

Ingen av dagens standarder har inkludert vannbehandling på en tilfredsstillende måte, og derfor har bransjen fokusert på å heve kunnskapsnivået om viktigheten av vannbehandling. Dette arbeidet har vært en viktig del av Nemiteks innsats for å innføre en felles standard for vannbehandling i Norge

Tilbakemeldinger fra Nemiteks medlemmer tyder på en samstemt bransje som ønsker en felles standard for vannbehandling. Dette vil bidra til å heve kvaliteten på vannbehandlingen i energianlegg og sikre like konkurransevilkår for alle aktører i bransjen

Uten standardiserte krav til vannbehandling er det opp til hver enkelt leverandør å avgjøre hva som er gode eller mindre gode løsninger

Uten standardiserte krav til vannbehandling utelates dette ved prosjektering og igangsettelse. Det risikeres dermed korrosjon allerede i første periode av anleggets levetid -hvilket igjen medfører kostbare reparasjoner for kunden

Uten en nasjonal standard kan leverandørene benytte egne standarder når de leverer og kvalitetssikrer egne installasjoner

Europeisk standard

Væsken som viktigste komponent

I lukkede varme- og kjøleanlegg er væsken den viktigste komponenten, da den transporterer og overfører energi rundt i bygget

Hvis væsken er korrosiv, vil partikler danne seg og slite på pumper og andre komponenter. Hvis partiklene ikke fjernes, vil det dannes et isolerende belegg i varmeavgiverne, som vil redusere energioverføringen til bygget

Dette vil føre til økte driftskostnader, redusert levetid på komponenter og høyere energikostnader for anleggseieren. For beboere eller brukere av bygget vil dette oppleves som kalde rom og kjølige radiatorer

En felles standard for vannbehandling er derfor ønskelig for å oppnå bedre drift, energisparing og lengre levetid på anleggene

En felles standard vil også øke troverdigheten til bransjen ved at alle kan jobbe ut ifra like funksjonskrav, og kundene enkelt kan stille krav til produktene og leverandørene

En unik mulighet

En felles standard for vannbehandling er nødvendig for å dekke behovet til norske aktører som arbeider med kjøle- og varmesystemer i bygninger

Det var i forbindelse med utarbeiding av en ny Europeisk Standard for "Design av vannbaserte kjølesystemer" (EN 17671) at Standard Norge så at dette kunne være en god mulighet til å få på plass felles standarder for vannbehandling

Gjennom å delta aktivt i utarbeidelsen av EN 17671 fikk norske fageksperter en unik mulighet til å påvirke utformingen av standarden og sikre at vannbehandling ble inkludert på en tilfredsstillende måte

Gjennom samarbeidet i den europeiske arbeidsgruppen TC 228 WG1, ledet av Maria Råken og Van Ha Doan, ble det mulig å påvirke utviklingen av den nye standarden og sikre at den tok hensyn til behovene til norske aktører

Dette har vært en viktig prosess for å sikre bedre drift og vedlikehold av energisystemer, samt økt energieffektivitet og levetid på anleggene

Aktuelle standarder

EN 17671

Varmesystemer og vannbaserte kjølesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte kjølesystemer

Standarden spesifiserer utformingskriterer for lukkede vannbaserte kjølesystemer i bygninger. Kravene tar sikte på å oppnå et forsvarlig teknisk kvalitetsnivå og opprettholde ønsket termiske inneklima med minimalt energiforbruk

Da standarden ikke er publisert enda, refereres den foreløpig til som prEN17671

EN 14336

Varmesystemer i bygninger - Installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer

Standarden spesifiserer kravene til innstallasjon og igangsetting av vannbaserte oppvarmings-, kjøle- og varmtvannsanlegg i bygningeer med en maksimal driftstemperatur på 110*C

EN 12828

Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer

Standarden spesifiserer kriterier for design og
installasjon av vannbåren varme, primært med en maksimal temperatur på 105 °C. Den dekker både produksjon og distribusjon av varme, og varme utslipp og kontrollsystemer 

Standard Norge


Standard Norge
er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Organisasjonen skal sikrer at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt

CEN


CEN
Comitè européen de normalisation, er en felleseuropeisk standardiseringsorganisasjon som per i dag består av 34 medlemsland. De har hovedkontor i Brussel og Norges medlem i CEN er Standard Norge

europeisk standard

Fagekspertene fra Kompa nomineres

Det er en viktig forutsetning fra Standard Norge å inkludere uavhengige fageksperter i arbeidsgruppene som utarbeider standarder. Det bidrar til å sikre at standardene utformes objektivt, uten å favoriserer enkelte produkter eller leverandører

Det er også en prioritert oppgave for fagkomiteen, som har hovedansvaret for arbeidsprosessen, å sikre god forankring i bransjen og kvalitetssikring av arbeidet

Det var på denne måten at komiteen så verdien av å nominere de uavhengige fagekspertene fra Kompa; Maria Råken og Van Ha Doan til arbeidsgruppen

Van Ha og Maria representerer noen av bransjens fremste fageksperter innen vannbehandling og kommer i tillegg fra et selskap som leverer produkt- og leverandøruavhengig løsninger innen fagfeltet

Deres fremste fokus har vært å sikre at standarden som utvikles blir grundig og objektiv, og at den tar hensyn til de viktigste utfordringene og behovene innen vannbehandling i varme- og kjølesystemer. Dette vil igjen bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i bransjen, samt bidra til å redusere miljøbelastningen fra byggsektoren

Prosjektinformasjon

Teknisk komitè

SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg

Hos Standard Norge er det komité "SN/K 033 Bygningers varme- og kjøleanlegg" som har ansvaret for å utarbeide og revidere nasjonale standarder som omfatter varme- og kjøleanlegg

Komiteen har også ansvaret for å vurdere behov for og eventuelt å utarbeide nasjonale tillegg og nasjonale veiledere

Komiteen ledes i dag av Stig Rath, som i tillegg jobber som kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult 

Finansiering

Standardisering er dugnadsarbeid som skal komme hele bransjen til gode. Prosjektet er støttet av flere bransjeorganisasjoner, leverandører, konsulentselskaper, og eiendomsaktører

Thomas Fransrud i VVS-foreningen har koordinert sponsingen

Sponsorer

Norsk Fjernvarme, Canes, Armaturjonsson, IMI Hydronic, Roth Norge, Enwa, Klart Vann, SGI Compliance, Lime Vannteknologi, Christiania Rørleggerbedrift, Bademiljø og Comfort

Europeisk Standard

Bidragsytere

Europeisk Standard - Status i dag
Europeisk Standard

Status i dag

Arbeidet med å utarbeide en felles standard for væskekvalitet i lukkede energianlegg er godt i gang, og at det er bred enighet om at dette er viktig å få på plass for å sikre bedre drift, energisparing og lengre levetid på anleggene

Etter at Maria Råken og Van Ha Doan gav sine innspill til krav om væskekvalitet til standarden EN 17671 ble det klart at dette også burde være aktuelle vedlegg når EN12828 og EN14336 skal revideres

Ved å inkludere krav til væskekvalitet i alle tre standardene, vil man også sikre at det blir enklere for både bransjen og kundene å forholde seg til kravene og standardene

Status i dag er at arbeidet med EN 17671 er i den avsluttende fasen hvor dokumentet er sendt til CEN og er forventet publisert senere i 2023. Da denne enda ikke er publisert refereres den foreløpig til som prEN17671

EN12828 kom opp til revidering i fjor og Kompas bidrag til standarden blir foreslått som et anneks til denne

EN14336 skal opp til revisjon senere og her vil komiteen anbefale at standardene for vannbehandling også blir lagt til i denne standarden

Ny Nasjonal Veileder
forskning & utvikling

Nasjonal Veileder

Komiteen har sendt en bestilling til arbeidsgruppen om å utarbeide en nasjonal veiledning for vannbehandling, et viktig skritt i standardiseringsarbeidet som allerede er godt i gang

Bransjen vil kun få fullt utbytte av arbeidet som er gjort med europeiske standarder når det også finnes en tilhørende veileder

Prosjektlederne for dette arbeidet er Van Ha Doan og Maria Råken, som er blitt nominert til å lede dette utviklingsprosjektet. Utarbeidelsen av en nasjonal veileder for vannbehandling er dermed et av våre pågående utviklingsprosjekter

Her kan du lese mer om vårt arbeid med å utvikle en nasjonal veileder for vannbehandling

europeisk standard

Prosjektledere fra Kompa

Van Ha Doan

Van Ha Doan

Cand.Scient kjemi
Prosjektleder
Seniorrådgiver
Forretningsutvikler
Maria Råken

Maria Råken

Sivilingeniør milkjøteknologi/kjemi
Prosjektleder
Seniorrådgiver
Fagansvarlig 
kunnskap

Nyhetsbrev
for faginteresserte

Kunnskap

Interessante fagartikler

Sort vann i varmeanlegget
Sort vann i varmeanlegget

Sort vann i energianlegget er et symptom på korrosjon og kan varsle om underliggende problemer som truer effektiviteten ...

Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg
Valg av ulike væskeanalyser fra varme- og kjøleanlegg

Det finnes flere typer analyser man kan gjøre av væsken fra lukkede varmeanlegg eller kjøleanlegg. Forskjellige utfordri...

Drikkevanns­­­forskriften
Drikkevanns­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...