Rogaland er Norges fjerde største fylke målt i folketall og Rogaland fylkeskommune forvalter betydelige mengder bygg og eiendom knyttet til offentlige helsetjenester, undervisning, samferdsel og kraftproduksjon.Kart over Rogaland fylke

Over de siste 17 årene har fylkeskommunen markert seg med betydelige fremskritt innen energieffektivisering, noe et høyt fokus på optimal vannbehandling ved regionens energianlegg har bidratt til. 

Målrettet handlingsplan

I 2010 vedtok Rogalands fylkesting "Regionalplan for energi og klima 2010-2020", som satte konkrete mål for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp. For å nå disse målene, var fylkeskommunen nødt til å redusere energiforbruket ved alle fylkets bygninger.

Trygve Soland, områdeleder seksjon eiendomTrygve Soland jobber til daglig som områdeleder i seksjon eiendom, og har vært en nøkkelaktør i energieffektiviseringsarbeidet i fylkeskommunen.

Han har blant annet hatt ansvar for å identifisere muligheter for energieffektiviseringen og iverksette målrettede tiltak for å gevinstrealisere dette ved fylkeskommunens bygninger.


Som områdeleder har jeg til daglig ansvar for langsiktig planlegging av drift og vedlikehold. Dette innebærer kalkulering, budsjettering av tiltak, samt oppfølging av fremdrift, kvalitet og økonomi,
forteller Trygve.

Optimalisering av vannbårne varmeanlegg

Kostnader knyttet til bygningsoppvarming utgjør vanligvis en svært stor del av energiutgiftene. Strømprisen er det vanskelig å gjøre noe med, men i bygninger med væskebårne varmeanlegg kan potensialet for energibesparelser være stort.

Rogaland fylkeskommune har totalt 50 vannbårne varmeanlegg fordelt på 30 bygg, og Trygve og hans team var tidlig ute med å identifiserte potensialet som ligger i å redusere energiforbruket knyttet til oppvarming av bygg. Siden hoveddelen av bygningsmassen fylkeskommunen har ansvar for, benytter væskebårne varmeanlegg til oppvarming, var oppfølging av vannbehandling en avgjørende faktor for å kunne redusere energiforbruket. 


Selv om vi har mange ansatte med både høy kompetanse og lang erfaring innen eiendomsdrift, er optimalisering av væskebårne varmeanlegg et eget fagfelt vi innså at vi trengte bistand til. Det var slik vi kom i kontakt med Van Ha i sin tid, forteller Trygve.


Best i klassen

Van Ha Doan, seniorrådgiver Kompa AS
Rogaland har lenge hatt et engasjert og kompetent driftspersonale som har fokusert på riktig vannbehandling. Jeg har selv hatt gleden av å holde kurs for mange av dem over de siste 12 årene, forteller Van Ha.

Van Ha Doan har hatt et nært samarbeid med Rogaland fylkeskommune, og han peker på organisasjonen som et forbilde for hvordan vannbehandling bør gjøres.


Fylkeskommunen er virkelig en inspirasjon når det kommer til vannbehandling. Ved å prioritere dette området har de klart å planlegge, budsjettere og håndtere sine energianlegg på en måte som har sikret optimal og stabil drift, lavt energiforbruk og miljøgevinster for hele regionen. Jeg er utrolig stolt av det arbeidet de har utført her, forklarer Van Ha entusiastisk.  

Van Ha forklarer at riktig vannbehandling vil gi svært gode ENØK resultater i form av energibesparelser og reduksjoner i driftskostnader. Dette krever imidlertid at bedriften er villig til å investere i kompetanseheving av de ansatte og slik at de har kunnskap til å kunne velge et riktig vannbehandlingsprogram. 

Rogaland benytter Inspektor

Trygve Soland er svært fornøyd med løsningen han har fått levert av Kompa. Selv med god kontroll på egne anlegg over flere år, viser Trygve til fordelene en digital løsning gir for oversikt og innsikt. Trygve har blant annet vært med på å implementere gode rutiner og investere i egnede løsninger for vannbehandling, inkludert et FDV system for oversikt over utførelse av rutiner og avvikshåndtering. Dette systematiske og langsiktige arbeidet har gitt gode resultater i form av kvalifiserte medarbeidere og driftssikre løsninger. Rogaland fylkeskommune benytter Inspektor


Samarbeidet vårt med Kompa innebærer en kombinasjon av kompetanseheving av driftspersonalet og tilgang til Inspektor, som lar oss gjennomføre kartlegging og datainnsamling av egne anlegg. Dette er oppgaver som tidligere ble håndtert av eksterne leverandører, men som vi bygger kompetanse på internt, forklarer Trygve. 

Kompas fageksperter er alltid tilgjengelig ved spørsmål knyttet til avvikshåndtering, risiko og tekniske utfordringer der dette oppstår.  Tilgang til fagressurser er svært betryggende for driftsteknikerne som på denne måten kan innhente en faglig uavhengig vurdering før eventuelle tiltak iverksettes.

Fornøyd kontaktperson

Maria Råken, fagansvarlig vannbehandling Kompa ASMaria Råken er fagansvarlig for vannbehandling hos Kompa og har hovedansvaret for samarbeidet med Rogaland fylkeskommune. Fra oversikten i Inspektor kan hun vise til en imponerende utvikling  for fylkeskommunen og de resultatene de har oppnådd.


Statusrapporten fra Inspektor viser at Rogaland har oppnådd grønn karakter på samtlige anlegg hvor hele 96 % har enten A eller B karakter. Dette oppnår man ikke over natta - men er et resultat av at anleggene har blitt fulgt opp nøye, over mange år,
forteller Maria.

Hun legger til at, utover å gi en tilstandsvurdering av væskekvaliteten i anlegget er Inspektor skreddersydd for å gi eiendomsforvaltere historisk innsikt i egne anlegg. I applikasjonen kan man nemlig følge utviklingen ved hvert anlegg over tid og på den måten måle effekten av iverksatte tiltak og utbedringer.

 

Relaterte artikler

Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
Standardisering: Hjertet av global samhandling og kvalitet
18 februar, 2023

I en verden preget av teknologisk fremgang og globalisering, står standardiseringsarbeidet som en bærebjelke for kvalite...

Canes og Kompa inngår spennende samarbeidsavtale
Canes og Kompa inngår spennende samarbeidsavtale
19 oktober, 2020

Canes og Kompa inngår spennende samarbeidsavtale for overvåking av væskekvalitet og kvalitetssikring av vannbehandling i...

Rørleggerne og rådgiverne - et viktig samarbeid
Rørleggerne og rådgiverne - et viktig samarbeid
13 september, 2022

I en verden hvor vannkvalitet og energieffektivitet i bygninger stadig blir mer sentralt, står samarbeidet mellom Kompa ...