Search

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er brukt for legionellaforebygging, samt som biocid i flere ulike industrier. Ved bruk i vannbehandling doseres konsentrert hydrogenperoksid direkte inn i vannstrømmen gjennom en doseringspumpe. 

Når ren hydrogenperoksid reagerer med forurensinger og bakterier, brytes hydrogenperoksid ned til oksygen og vann. I kommersielle produkter for bruk av desinfeksjon av forbruksvann er sølv brukt for å stabilisere løsningen av hydrogenperoksid. Sølvet er også med på å gi en økt effekt mot mikroorganismer. Det finnes også produkter hvor det er benyttet en "gel" for å stabilisere produktet. 

Hydrogenperoksid er en type kontinuerlig vannbehandling og vil behandle hele rørnettet fra doseringspunktet. 

Siden hydrogenperoksid og sølv er biocider, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften. Benyttes det i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften. Ved bruk av produkter med hydrogenperoksid konsentrasjon over 12 % må kravene i Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver følges. 

Fordeler

  • Lite påvirket av pH
  • Behandler hele rørnettet
  • Fjerner biofilm
  • Kan benyttes både som kontinuerlig behandling og sjokkrens/desinfeksjon av rørnett
  • HMS: Sluttprodukt er vann og oksygen

Ulemper

  • Noen produkter er tilsatt sølv som er et tungmetall (mindre mengder enn kobber- sølvionisering)
  • Høy kjemikaliekostnad
  • Hydrogenperoksid dekomponerer ved høye temperaturer. Dette kan gi utfordringer med doseringen da det dannes luftbobler i doseringsslangen  
  • HMS: Kjemikaliehåndtering 
  • HMS: Produkter med konsentrasjon over 12 % må lagres og håndteres iht. forskriftskrav

 

Kontakt kompa ved behov for faglig bistand

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Biofilm og biobegroing i lukkede energianlegg
Biofilm og biobegroing i lukkede energianlegg
1 august, 2022

Biofilm og biobegroing i lukkede energianlegg I lukkede varme- og kjøleanlegg kan bakterievekst være en utfordring. I an...

Drikkevanns-forskriften
Drikkevanns-forskriften
25 august, 2022

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften har som formål å sikre leveranse av tilstrekkelige mengder trygt drikkevan...

Fyringskurve
Fyringskurve
14 oktober, 2022

Fyringskurve for varmeanlegg En strategi for å regulere vannbårne varmeanlegg er å justere fyringskurven. Dette innebære...