Forskrift om miljørettet helsevern

Forskriften er en videre presisering av folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. Folkehelseloven har som formål og sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter iverksetter tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Forskrift om miljørettet helsevern gjelder i utgangspunktet ikke for private eneboliger og fritidseiendommer. Forhold som omfattes av forskriften må ha innvirkning på flere personer enn den som er ansvarlig for forholdet.

Viktigste punkter

Forskrift om miljørettet helsevern angir i kap. 3a «krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol». Under oppsummeres de viktigste punktene angående legionellasikringstiltak angitt fra forskriftens kapittel 3, samt merknadene som er beskrevet til slutt i forskriften:

«Virksomheter som nevnt i §11a skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol» (§11b)

«Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella» (§11b)

«De viktigste risikofaktorer for legionellavekst er vannets temperatur og bakterienes tilgang til næringsstoffer (biofilm, bunnfall, slamansamlinger mv.). Bakteriene kan spres til omgivelsene via aerosoler som kan pustes inn i lungene. Antall personer som kan bli smittet, vil avhenge av lokalisering og spredningspotensial» (Merknad til §11a)

«For å finne spesifiserte krav til drift og vedlikehold av de ulike innretningene må en se hen til relevant veiledning, for eksempel driftsinstruks fra leverandør og veileder om forebygging av legionellasmitte fra Nasjonalt folkehelseinstitutt» (Merknad til §11b)

«Ved etablering av en innretning skal det tilrettelegges for at temperaturer kan registreres og vannprøver kan tas fra aktuelle steder i anlegget. Det skal foretas en risikovurdering av innretningen som grunnlag for å utarbeide rutiner som sikrer tilfredsstillende beskyttelse mot legionella»

Kommentar

Forskriftskravene for håndtering av Legionella er i stor grad generelle krav, som ikke nevner spesifikke krav til systemløsning, temperaturer og lignende. Som referert i punkt 4 over, så henvises det videre til leverandører og Folkehelseinstituttet sin legionellaveileder for ytterligere råd om legionellasikring.

Forskriften for miljørettet helsevern pålegger den ansvarlige for en virksomhet å utføre internkontroll/tiltak for å hindre legionellasmitte. Dette betyr normalt sett at det er eieren av bygget som er ansvarlig for at kravene til blant annet legionellasikring håndteres.

 

Har du behov for rådgivning i forhold til din legionellasikring? 

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
27 april, 2022

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus Fagartikkel: Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at alle by...

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
16 mai, 2022

Folkehelseinstituttets legionellaveileder Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensi...