Optimal væskekvalitet i kundenes varmeanlegg er avgjørende for effektiv varmeoverføring fra fjernvarmen
Fagkunnskap

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres sentralt og leveres lokalt. I Norge er det mest vanlig å produsere fjernvarme ved hjelp av avfallsforbrenning, flisfyringsanlegg, spillvarme eller varmepumper.

Fjernvarmeleverandørene leverer energien til kundene i form av oppvarmet sirkulasjonsvann. For en effektiv overføring av denne energien til fjernvarmekundene er optimal væskekvalitet i kundenes varmevekslere nødvendig.

Fjernvarmeleverandørene leverer energi i form av oppvarmet sirkulasjonsvann til kundenes varmevekslere. Dersom kunden har dårlig væskekvalitet i sine varmevekslere vil ikke denne energien overføres effektivt

Fjernvarmeleverandører forsyner kundenes varmevekslere med energi via oppvarmet sirkulasjonsvann. Uten optimal væskekvalitet i kundenes varmevekslere, vil energioverføringen være ineffektiv

Fjernvarmebegreper

Primærsiden

Primærsiden er der hvor varmen avgis fra. Fjernvarmeleverandøren leverer fjernvarme til kundene gjennom sitt distribusjonsnett. Drift og vedlikehold av primærsiden er fjernvarmeleverandøren sitt ansvar

Sekundærsiden

Sekundærsiden er der hvor varmen avgis. Dette kan være alt fra borettslag, sameier, private/offentlig bygg eller næringsbygg

Primærsiden overfører varme til sekundærsiden via varmevekslere installert på sekundærsiden

Rent teknisk omfatter sekundærsiden byggets rørnett, pumper og annet utstyr installert for distribusjon av varme internt

Varmesentral

Der hvor vannet varmes opp ved hjelp av en energikilde omtaler vi som varmesentralen

Hos fjernvarmeleverandøren varmes i varmesentralen opp av energikilder slik som avfallsforbrenning, gass, olje, flis, strøm eller overskuddsvarme fra industri

Ut fra varmesentralen sendes det oppvarmede vannet igjennom isolerte rør frem til abonnentene hvor varmen avgis ved varmevekslere i installert hvert bygg

Kundesentral

En kundesentral består av en eller flere varmevekslere der energien fra fjernvarmevannet overføres til kundens varmeanlegg

I kundesentralen tilkobles fjernvarmenettet, derfra fordeles energien rundt i bygget, og sentralen benyttes til å måle den energimengde som forbrukes og faktureres

Nyhetsbrev

for faginteresserte

Hvordan fungerer fjernvarme?

Fjernvarme fungerer ved at energien transporteres fra produksjonsstedet gjennom et fjernvarmenett, som er en lukket rørsløyfe. I denne sløyfen sirkulerer varmt vann til forbrukerne, avgir energi, og returnerer deretter til produksjonsstedet for å bli oppvarmet igjen.

Hvordan fungerer fjernvarme

Hos forbrukerne blir energien fra fjernvarmevannet overført via en varmesentral til kundens interne varmeanlegg. Disse systemene er vanligvis vannbaserte oppvarmingssystemer der varmen avgis i bygningen via radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri.

Kundene kan justere temperaturen i bygget med termostater, og energiforbruket registreres med energimålere. Energikostnadene forbundet med forbruk av fjernvarmeenergi kan ofte reduseres ved sørge for optimal væskekvalitet i kundens interne varmeanlegg

Energieffekt

Videoen viser to bygg med identiske vannbårne varmeanlegg som mottar fjernvarme fra det samme fjernvarmenettet

Energieffektiviteten er svært forskjellig i de to byggene, til tross for at de er utstyrt med identiske varmeanlegg. Kvaliteten på vannet i kundenes varmeanlegg er årsaken

Hva skyldes forskjellen?

Energieffekten i bygninger avhenger i stor grad av kvaliteten på vannet i byggets energianlegg. Vannet har ansvaret for å transportere energien effektivt rundt i bygget, men forurensning og partikkelopphopning kan komplisere denne prosessen.

Supplerende elektriske varmekilder

Hvis det sentrale varmeanlegget ikke gir nok varme, enten hjemme eller på jobb, søker brukerne ofte etter alternative oppvarmingsløsninger. Det mest typiske er å bruke elektriske alternativer som vifteovner eller elektriske panelovner.

Med stigende energipriser blir dette imidlertid en kostbar og unødvendig løsning. Med et effektivt varmesystem vil behovet for slike tilleggsvarmekilder bli overflødig.

Lav energieffekt fører til bruk av supplerende elektriske varmekilder

Løsningen er optimal vannbehandling

Fjernvarmeleverandører har ofte utmerkede rutiner for vannbehandling. Utfordringene oppstår derfor som regel på sekundærsiden der energianlegget i næringsbygg, borettslag og sameier ikke har  tilstrekkelig beskyttelse mot luft, korrosjon og sedimentering 

Få en tilstandsvurdering av ditt anlegg

Inspektor benyttes for å kartlegge helsetilstanden til varmeanlegget. Tilstandsrapporten gir deg innsikt i hvorvidt ditt anlegg optimalt, eller om det er behov for tiltak. 

Inspektor er et innsiktsverktøy for fjernvarmekundene

Fordeler med et velfungerende anlegg

Et varmeanlegg med et optimalt vannbehandlingsprogram vil bidra til:

  • Lavere driftskostnader
  • Mindre nedetid
  • Lavere energikostnader
  • Høyere energieffekt
  • Fornøyde brukere
Inspektor

Hvordan kommer du i gang?

Enten du ønsker å gjennomføre kartlegging på egenhånd eller benytte en av våre sertifiserte partnere vil Kompas digitale verktøy gjør det enkelt å kartlegge anlegget, foreta vannprøve og bestille analyse

Inspektor gir deg full status på eget anlegg og innsikt i energieffekt og eventuelle avvik

Vår fagkompetanse har du alltid tilgjengelig, enten direkte
eller via våre sertifiserte partnere, som benytter Kompa som sin rådgivende fagavdeling

Inspektor

Noen av våre fornøyde kunder

Les mer om fjernvarme

En grundig introduksjon til fjernvarme

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang rekke energikilder, slik som...

Fyringskurve

Fyringskurve for varmeanlegg En strategi for å regulere vannbårne varmeanlegg er å justere fyringskurven. Dette innebærer at temperaturen i anlegget...