Bright Room

Din kompetansepartner innen varmepumper og klimaanlegg

Varmepumper og klimaanlegg

 

De fleste bygg har varmepumper og klimaanlegg. Disse er underlagt en rekke forskrifter som regulerer plassering, installasjon, drift og demontering. Kompa har tre av landets mest erfarne eksperter på dette fagområdet.

Kompas rådgivere bistår med teknisk utforming, diskusjoner med leverandører, tilstandsvurderinger, risikovurderinger, utarbeiding av rutiner for drift, service og vedlikehold. Sammen kan vi finne passende og kostnadseffektive løsninger for deres anlegg, eller gjøre tredjepartsvurdering eller feilsøking i eksisterende anlegg

Vi finner de mest klimavennlige løsningene

Vi er opptatt av å begrense den globale oppvarmingen og vil derfor vise kundene hvordan de skal håndtere teknologiskiftet fra klimagasser som HFK-kuldemedier til klimavennlige løsninger

Våre tjenester innen varmepumper og klimaanlegg

  • Strategi for bruk av klimavennlige og fremtidssikre kuldemedier

  • Bruk av brannfarlige kuldemedier som propan

  • Risikovurderinger 

  • Utarbeide kravspesifikasjoner ihh til forskrifter og kuldestandarder

  • Teknisk støtte på stedet og tredjepartsvurderinger

  • Prosedyrer for drift, service og vedlikehold

  • Energisparing

  • Kursing av driftsorganisasjonen

Ta kontakt her om du ønsker vår bistand eller mer informasjon! 

Strategi for bruk av klimavennlige og fremtidssikre kuldemedier

Nye klimaanlegg og varmepumper vil ha lengre levetid enn dagens HFK-kuldemedier. HFK-kuldemedier er sterke klimagasser, er regulert i F-gassforordningen og er under utfasing. Hvis dere i dag benytter HFK-kuldemedier bør dere planlegge en fremtid uten dem.

"Egentlig var tiden for å legge en strategi for bruk av klimavennlige og fremtidssikre kuldemedier i går"

Et fremtidssikkert kuldemedium er klimavennlig og tilgjengelig til en fornuftig pris i hele anleggets levetid.

En praktisk kuldemediestrategi er viktig for å ha velfungerende klimaanlegg og varmepumper i fremtiden. De ulike kuldemediene går ikke om hverandre. Et bytte av kuldemedium betyr ofte lavere ytelse og høyere energiforbruk, eller at en i verste fall må skrote anlegget og investere i nytt.

Kompas rådgivere kan evaluere dine klimaanlegg og varmepumper for å avgjøre om det er mulig å bytte til et mer klimavennlig kuldemedium og hvordan det skal gjøres. Vi kan også anvise gode rutiner for lekkasjekontroll og tiltak for å minimere risiko for lekkasjer og derved spare bedriften for driftsavbrudd og utgifter til nytt kuldemedium.

Glass Møterom

Kurs innen varmepumper og klimaanlegg

Gjennom Kompaskolen kan vi besørge opplæring av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen.  Se vår kurskalender for informasjon om kommende kurs. Vi skreddersyr også kurs for din bedrift eller organisasjon.  

Ta kontakt på kompaskolen@kompa.no om du ønsker mer informasjon om våre kurs eller ønsker å etterspørre kurs som ikke står på kurskalenderen nå. 

Kompa hjelper deg å oppfylle myndighetskrav til risikovurdering av varmepumper og klimaanlegg 

Trykksatte gasser, som kuldemedier, er definert som farlig stoff i forskrift om håndtering av farlig stoff. Virksomheter har plikt til å sørge for at enhver håndtering av farlig stoff skjer på en slik måte at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende sikret.

 

Ved oppføring av nytt klima- eller varmepumpeanlegg, og ved endringer i eksisterende anlegg, skal det derfor på forhånd være utført en risikoanalyse som identifiserer de uønskede hendelsene som kan oppstå og de konsekvenser dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

For eksisterende anlegg skal det gjennomføres systematisk kartlegging av farer og uønskede hendelser, jf. Internkontrollforskriften § 5. Analysens omfang vil variere, avhengig av anleggets kompleksitet, størrelse og omgivelser. Analysen må omfatte forhold under bygging, drift og vedlikehold.

Eier eller bruker skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene til risikovurdering er oppfylt. Risikovurderingen skal kunne fremlegges ved et tilsyn eller i kjølvannet av en ulykke. Derfor skal dokumentasjonen være lett tilgjengelig og den som opererer eller vedlikeholder anlegget må være orientert om innholdet i dokumentasjonen.

Ta kontakt her om du ønsker vår bistand eller mer informasjon! 

RÅDGIVERE INNEN VARMEPUMPER OG KLIMAANLEGG

DAVID ZIJDEMANS

Sivilingeniør VVS

GERT NIELSEN

Maskiningeniør

Ta kontakt her