En vannprøve av ditt varmeanlegg eller kjøleanlegg kan være avgjørende for optimal drift og lave energikostnader 

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

Opplever du driftsproblemer eller økte energikostnader? Er du usikker på om du har tilstrekkelig god vannbehandling for å drifte dine varme- og kjøleanlegg optimalt? Vi i Kompa hjelper deg. ​

Når væske i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og sedimentering vil samspillet mellom komponentene i anlegget være i ubalanse. Over tid vil disse prosessene gi driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader og redusert levetid på komponentene. Det er derfor avgjørende at alle anlegg har et komplett og oppdatert vannbehandlingsprogram. 

Våre rådgivere kan bistå dere i prosessen med kartlegging og/eller væskeanalyse samt en tilstandsvurdering. Ut i fra tilstandsvurderingen gis det råd rundt avvikshåndtering, justering eller etablering av vannbehandling og et program for drift og vedlikehold. 

Til sist kan vi bistå med opplæring av lokalt driftspersonell - slik at de har kunnskap nok til den daglige drift og ettersyn. 

En væskeanalyse benyttes til å avdekke om vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikten, eller om det bør gjøres endringer i vannbehandling og rutiner. 

Vi anbefaler å ta væskeanalyser minimum én gang årlig for å avdekke eventuelle avvik i tide.

AND_1426 copy.jpg

Van Ha er utdannet Cand. Scient i kjemi fra Universitet i Bergen. Han har siden år 2000 jobbet med vannbe­hand­ling, legio­nellakontroll og kjemi­kalie­håndtering både onshore og off­shore. I 2005 var han med å stifte selskapet Norkjemi som i 2013 ble solgt til neder­landske Kiwa. Van Ha har solid erfaring som kursholder in­nen vannbehandling, og har gjennom yrkeskarrieren hoved­sakelig jobbet som produktsjef, produkt- og for­ret­ningsutvikler.

VAN HA DOAN

Cand. scient kjemi

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Takk for innsendingen din!