Search

Rådgivning innen legionellakontroll

Kompas erfarne rådgivere kan bistå med rådgivning innenfor en rekke problemstillinger innen legionellakontroll.

​Avvikshåndtering ved funn av Legionella
Ved funn av Legionella kan vi bistå med utarbeiding av en prosjektplan for oppfølging av avviket og dokumentasjon i etterkant. Vi kan også bistå med prosjektledelse og gi nødvendig opplæring av utførende parter som driftspersonell eller rørleggere. I komplekse caser, kan vi bistå med befaring og gjennomgang av anlegget for å i mer detalj kartlegge mulige årsaker til legionellaproblemet

Vurdering av aktuelle vannbehandlingsmetoder
Det finnes en rekke leverandører av ulike vannbehandlingsprodukter eller mikrobiologiske barrierer på markedet. Det kan ofte være vanskelig å ta stilling til hva som er riktig, best, eller godt nok for dine bygg. Kompa er et produktuavhengig selskap og vi kan bistå med en objektiv vurdering av tilgjengelige produkter. 

Tredjepartskontroll av vannbehandling
Mange benytter vannbehandling for å forebygge mot Legionella, men vet dere om den virker etter hensikten? Kompa kan bistå med en objektiv gjennomgang og vurdering av deres systemer. 
 
Utarbeiding av kravspesifisering
Som byggherre er du ansvarlig for at også nybygg eller nyrenoverte bygg skal være tilrettelagt for å forebygge mot Legionella. Kompas rådgivere kan bidra med utarbeiding av en kravspesifisering slik at dette tas hensyn til allerede i planleggingsfasen. 

Ta kontakt om rådgivning

AdobeStock_473701804-1
Kompa viser

Forskrift om miljørettet helsevern

Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol
§ 11a. Virkeområde

Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.

Innretninger i forskriften her omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

§ 11b.Nærmere krav til innretningene

Virksomheter som nevnt i § 11a skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.

Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

§ 11c.Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen

a. ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
b. når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd bokstav a, og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Plikten til å fremlegge slik vurdering gjelder ikke i perioden frem til 1. mai 2022. Kommunen skal likevel føre tilsyn med innretning som gir melding ved første gangs oppstart.

Kommunen kan gi unntak fra krav om ny vurdering hvert femte år for kjøletårn og luftskrubbere der vurderingen etter annet ledd viser at vekstbetingelsene for Legionella ikke er til stede.

Kommunen kan kreve fremlagt ny vurdering av innretningen fra akkreditert inspeksjonsorgan i tilfelle som nevnt i første ledd bokstav b, og som en del av gransking etter folkehelseloven § 13 annet ledd.

Omkostninger forbundet med vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan betales av virksomheten.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne bestemmelsen, skal legge frem vurdering etter annet ledd innen 1. januar 2017. Kommunen kan etter søknad dispensere fra denne tidsfristen.

§ 11d.Definisjoner:

Med kjøletårn menes innretning som benyttes til å fjerne overskuddsvarme fra kjøleprosesser der nedkjølingen skjer ved at vann tilføres i luftstrømmen på en måte som gjør at det dannes aerosoler. Eksempler på slike innretninger er åpent kjøletårn, lukket kjøletårn (også kalt evaporativ kondensator, fordampningskondensator/fordunstningskondensator) og tørrkjøler med vannsprededyser.

Med luftskrubber menes innretning som bruker væske for å fjerne uønskede stoffer fra luft- eller gassblandinger på en måte som gjør at det dannes aerosoler. Eksempler på slike innretninger er scrubber, våtvasker, vasketårn og gassvasker.

Med akkreditert inspeksjonsorgan menes inspeksjonsorgan som er akkreditert av Norsk akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land. Inspeksjonsorganet skal være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 Samsvarsvurdering – krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer. Inspeksjonsorganet må tilfredsstille standardens krav til uavhengighetstype A, B eller C.

§ 11e.Utbrudd

Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.

Omkostninger forbundet med prøvetaking og analysering betales av virksomheten.

Kompa kunnskap

Relevante innlegg fra bloggen

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er funn av Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av hv...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskriften om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomh...