Search
legionellakontroll

Hvilke krav gjelder?

Risiko for legionellasmitte medfører krav om helsemessig forsvarlig drift av bygg med aerosoldannende enheter. 

Forskrift for miljørettet helsevern stiller krav til byggeiere om at det utføres en risikovurdering for hvert bygg og at et legionellaprogram utarbeides på bakgrunn av denne. 

Du som eier og drifter offentlige eller private bygg må derfor gjennomføre kartlegging av anleggene, nødvendig datainnsamling og prøvetaking, som i sin tur danner grunnlaget for å utarbeide en risikovurdering.

Aktuelle utdrag fra                                              Forskrift om miljørettet helsevern

§ 11a. Virkeområde

Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.

Innretninger i forskriften her omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

§ 11b.Nærmere krav til innretningene

Virksomheter som nevnt i § 11a skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.

Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

§ 11d.Definisjoner:

Med kjøletårn menes innretning som benyttes til å fjerne overskuddsvarme fra kjøleprosesser der nedkjølingen skjer ved at vann tilføres i luftstrømmen på en måte som gjør at det dannes aerosoler. Eksempler på slike innretninger er åpent kjøletårn, lukket kjøletårn (også kalt evaporativ kondensator, fordampningskondensator/fordunstningskondensator) og tørrkjøler med vannsprededyser.

Med luftskrubber menes innretning som bruker væske for å fjerne uønskede stoffer fra luft- eller gassblandinger på en måte som gjør at det dannes aerosoler. Eksempler på slike innretninger er scrubber, våtvasker, vasketårn og gassvasker.

Med akkreditert inspeksjonsorgan menes inspeksjonsorgan som er akkreditert av Norsk akkreditering eller annet anerkjent akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse, og som er etablert i et EU-/EØS-land. Inspeksjonsorganet skal være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 Samsvarsvurdering – krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer. Inspeksjonsorganet må tilfredsstille standardens krav til uavhengighetstype A, B eller C.

§ 11e.Utbrudd

Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.

Omkostninger forbundet med prøvetaking og analysering betales av virksomheten.

Legionellautfordringer

Legionellabakterien finnes i små, ufarlige konsentrasjoner i fuktig jord og i vann i naturen. Dersom bakterien får oppholde seg over en lengre periode i gunstige tempererte forhold vil konsentrasjonen raskt vokse. Dersom mennesker eksponeres for dette vannet og puster det inn, kan vi få legionellarelaterte sykdommer. 

I interne vannfordelingsnett er det spesielt soner med stillestående vann og lavtemperatursoner (20 og 50 °C) som er særlig utsatt for legionellaoppblomstring. Dette gjelder for eksempel ubrukte tappepunkter og dusjer, blindrør, lavtemperaturdusjer med ferdig blandet vann og lavtempererte forvarmingstanker. Under kan du se hvordan disse raskt kan bli seende ut innvendig dersom bakterier får lov å vokse og danne såkalt biofilm. 

Dusjhoder

Blindrør

Forvarmings-
tank

legionellakontroll

Kompas løsning i tre enkle steg

1 segeoe green

Digital kartlegging

Med Kompas digitale verktøy, Inspektor, kartlegges dine anlegg og driftsrutiner. 

Datainnsamlingen kan gjøres av utvalgt personell etter gjennomført kurs eller ved bruk av en av våre sertifiserte partnere.

2 segeo green

Produktuavhengig risikovurdering

 

Kompa vurderer dataene og utarbeider risikovurderingen basert på gjeldende myndighetskrav og vår kompetanse. 

Riskovurderingen er iht NS-ISO 31000:2018.

Den inneholder produktuavhengige råd og tiltak for å håndtere risikoen.

3 segeo green

Få kontroll på Legionella

Kompas eksperter bistår med rådgivning og prosjektledelse ved avvik.

Kompa kan også bistå med opplæring av organisasjonen i legionellarutiner.

Inspektor gjør det enkelt å  oppdatere risikovurderingen årlig.

legionellakontroll

Hvorfor velge Kompa?

Norges fremste fagmiljø

Produktuavhengig rådgiving

Kostnadseffektive løsninger

legionellakontroll

Digitale fordeler med Inspektor

sikker lagring i skyen

Sikker lagring i skyen

Alle bygninger på ett sted

Alle bygg lagret på ett sted
Expert hjelp

Alltid tilgang til rådgivning
Fungerer på alle enheter

Fungerer på alle enheter

legionellakontroll

Sertifiserte partnere

Gjennomfør kartlegging selv eller benytt en av våre sertifiserte partnere i ditt nærområde. Kompa har kvalitetssikret disse gjennom kurs, opplæring og sertifisering. VVS aktører sertifisert av Kompa kan derfor bistå deg med kartlegging, teknisk avvikshåndtering og service på dine anlegg. 

Norgeskart
Arna og Åsane Rørleggerservice

Arna og Åsane Rørleggerservice as er medlem av Bademiljø-kjeden og dermed også en del av VVS Norge med alle fordelene det gir våre kunder.

Arna og Åsanene Rørleggerservice tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
Ask VVS

ASK VVS er en mesterbedrift, med lang erfaring. Alle våre ansatte er meget serviceinnstilt, erfarne, hyggelige, og profesjonelle. Vi jobber hovedsakelig i Oslo, men utfører jobber i hele Viken og har også nødutrykninger døgnet rundt.

 
Asker og Bærum Rørleggerbedrift AS

Asker og Bærum rørleggerbedrift er en bedrift lokalisert på Holmen i Asker. Asker og Bærum rørleggerbedrift ble stiftet av daglig leder Henrik Hill juni 2022, og fremstår som en innovativ og nyskapende rørleggerbedrift.

Vårt mål er å levere produkter og tjenester av høy kvalitet som tilfredsstiller forventninger til våre kunder. Vårt arbeid blir fagmessig utført i henhold til tekniske forskrifter og gjeldende sanitærreglement.

 
Assemblin

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer og løsninger for luft, vann og energi. Vår visjon er å skape smarte og bærekraftige installasjoner, som får bygninger til å fungere og mennesker til å ha det bra. Gjennom tett og lokalt samarbeid, og med en sterk organisasjon i ryggen, gjør vi det mulig.

Bravida avd Vestfold og Telemark

Bravida er et stort selskap med lokal tilstedeværelse over hele Norden.

Bravida Vestfold er sertifisert av Kompa og tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
Bryn Byggklima avd Oslo

Bryn Byggklima AS har siden etableringen i 1985 blitt en betydelig aktør innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg, samt en ledende aktør innen renluftsteknikk.

Selskapet har i dag 200 ansatte fordelt på 8 avdelingskontor, hvorav 6 lokasjoner i det sentrale østlandsområdet, ett i Trondheim og ett i Tromsø.

Bærums Verk Rørleggerbedrift

BVR ble stiftet 2001 og leverer sine tjenester til næringskunder, private og offentlig instanser. Våre servicebiler er lett gjenkjennelig på veien i sin gule farge med vår logo BVR godt synlig.

BVR tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
 
Centrum Rør Rogaland

Centrum Rør Rogaland er en bedrift med kompetanse og lang erfaring innen rørleggerbransjen.

Centrum Rør Rogaland tilbyr blant annet:

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
CEVA

CEVA AS er en tverrfaglig servicebedrift som tilbyr rørleggertjenester, tekniske service og vannbehandling til det offentlige, private og næringsbygg.

CEVA tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
CFA Rørleggerbedrift

CFA Rørleggerbedrift AS er medlem av rørleggerkjeden Rørkjøp. De holder til på Gjerdrum. 

CFA Rørleggerbedrift tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
Comfort Harstad

Vi er rørleggere med lidenskap for faget. I over 40 år har Comforts rørleggere levert tjenester på tvers av landet. Med våre nær 80 faghandler med over 860 rørleggere er vi klare til å hjelpe deg med alt fra planlegging til montering. Vi har lokal forankring og kunnskap om forholdene der du bor.

 
Dale Kjøleservice

Dale Kjøleservice AS er en kuldeentreprenør med arbeidsområde hovedsaklig i Bergen og Hordaland, men også i Rogaland og hele Vestland fylke.

Dale Kjøleservice AS tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kjemisk rens /sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
 • Energianalyser

 

Drammen Rørservice AS

Rørleggerne hos oss har solid erfaring og god fagkunnskap. De har jobbet med alt fra oppussing av bad og installasjon av nye sanitæranlegg til service og vedlikehold. Her er litt mer informasjon om de ulike fagområdene. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål til noen av dem!

 
Haaland Nord AS

Haaland er en teknisk totalleverandør med kontorer i Bodø, Mo i Rana, Mosjøen og Fauske. Vi vektlegger profesjonell service og god kommunikasjon med våre kunder i bedrifts og privatmarkedet. Hos oss kan du gjennom ett kontaktpunkt, få en komplett leveranse av alle tekniske fag. Konsernet sysselsetter 200 ansatte. Selskapene jobber aktivt med sin rekrutteringsstrategi og vi har en stor andel lærlinger hos oss hvert år.

Eiwa

Eiwa AS er en gruppe fleksible rørleggere. Vi gjør gjerne alt fra større ombygginger til renovering av baderom, sanitæranlegg, vann og varme. Vi har fokus på tilgjengelighet og kvalitet. Vi leverer fra oss et produkt som vi kan være stolte av og du som kunde kan glede seg over i mange år.

Eiwa tilbyr blant annet:

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
Energima

Vi har alltid satt kunden først, og våre dyktige medarbeidere er din naturlige samarbeidspartner. Vi er stolte av å levere unik service og pålitelige løsninger som forenkler din hverdag, ikke bare for i dag, men for tiden som kommer. Våre leveranser kjennetegnes av kvalitet og fleksibilitet, og utgjør en forskjell for dem som bruker byggene.

Som din samarbeidspartner er vi ikke redde for å gjøre ting litt annerledes. Vår kompetanse, i kombinasjon med dine ønsker og behov, gir unike løsninger som Energima Gruppen er stolte av å levere.

Nobel Rør Installatør

Nobel Rør Installasjon AS jobber innen varme og sanitær og tar alle typer rørleggeroppdrag; fra små serviceoppdrag hos private kunder til større prosjekter og nybygg.

Nobel Rør Installasjon tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemis rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
Rørleggermester Halland & Fosse

Rørleggermester Halland & Fosse ble etablert i 2020. De har vi over 30 års erfaring fra VVS-bransjen og legger vekt på å utføre arbeid med høy kvalitet.

De tilbyr blant annet: 

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll
 • Kartlegging legionellakontroll
 • Kjemisk rens/ sanering
 • Vannbehandlingsutstyr
 • Teknisk ombygning/ tiltak
 • Serviceavtaler
Valderhaug Rørhandel AS

Velkommen til Comfort Valderøy, Valderhaug Rørhandel AS. Vi leverer og monterer baderomsprodukter, og er en del av Comfort-kjeden.

Valderhaug Rørhandel AS tilbyr følgende

 • Kartlegging vannbehandlingskontroll​
 • Kartlegging legionella​
 • Kjemisk rens / sanering​
 • Vannbehandlingsutstyr​
 • Teknisk ombygning / tiltak​

Ønsker din bedrift å bli sertifisert partner?

Inspektor legionellakontroll

Klar for å komme i gang?

Kontaktskjema

Kompa kompetansepartner

Noen kunder som allerede benytter Inspektor

legionellakontroll

Andre tjenester innen legionellakontroll

Kompa kunnskap

Aktuelt fra fagbloggen

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
7 november, 2022

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
7 november, 2022

Dersom det er funn av Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av hv...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskriften om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomh...