Search
edited_new mockup - smaller
Inspektor

Bakgrunn

Kompa består av rådgivere med lang erfaring fra VVS bransjen og Kompa har siden 2017 levert rådgivningstjenester innenfor VVS fagene vannbehandling av lukkede energisystemer og legionellakontroll. Bransjen har vært preget av stort tolkningsrom innenfor forskrifter og veiledere, analoge rapporteringsløsninger og at data har blitt forvaltet på en gammeldags måte. Dette har igjen påvirket oppfølgingen og anbefalingene fra ulike rådgivere og produktleverandører. 

Kompa har helt siden oppstarten vært opptatt av å samle inn, strukturere og digitalisere data for å gi produktuavhengige råd. Senere teknologiske fremskritt, samt økende grad av digitalisering har gjort det mulig for Kompa å utvikle en digital plattform - Inspektor.

 

Inspektor

Kunnskap akkumuleres

Inspektor supplerer rådgivningen fra Kompa ved å muliggjøre elektronisk innhenting og arkivering av data for å gi våre kunder historisk innsikt, både i egne anlegg og de beste rådene og anbefalingene for optimal drift basert på Kompas innsikt.

På lik linje som at kunnskap akkumuleres hos oss mennesker, vil Inspektor bli smartere ved å samle stadig større mengder data fra ulike typer anlegg og installasjoner. Dette vil gjøre Inspektor til en innsiktsplattform for brukeren og sette Kompa i stand til å levere faglige og databaserte råd og anbefalinger til alle våre kunder. 

Inspektor vil på sikt gi innsikt og kunnskap om hvilke tiltak som gir best effekt på ulike problemstillinger og hvilke proaktive tiltak du kan gjøre som forhindrer driftsutfordringer før de oppstår.

 

last ned (6)

Inspektor blir støttet av Innovasjon Norge med Markedsavklaringsmidler 2020

Prosjekttittel: «Inspektor - digitalt inspeksjonsverktøy for byggbransjen»

Inspektor støttes av Skattefunn 2022-2024

Inspektor blir støttet av Forskningsrådet via Skattefunn for perioden 2022-2024
Prosjektnummer: 339355
Prosjekttittel: Inspektor - Ny kunnskap for bærekraftig drift av bygg

Inspektor støttes av Skattefunn 2021

Inspektor blir støttet av Forskningsrådet via Skattefunn for perioden 2021
Prosjektnummer: 330326
Prosjekttittel: Inspektor - for bærekraftig drift av bygg

Lukkede energianlegg er komplekse installasjoner som er krevende å drifte optimalt. Inspektor forenkler dette arbeidet ved at driftspersonalet i større grad kan benytte seg av produktuavhengige råd og faktabasert bistand ved utbedring av feil og avvik.

Van Ha Doan, spesialrådgiver

inspektor

En innsiktsplattform

Vi mener at tung fagkompetanse, i kombinasjon med moderne teknologi,  vil sette oss i stand til å levere de beste tjenester. Derfor har Kompa utviklet innsiktsplattformen Inspektor.

Inspektor innhenter og aktiviserer data på en måte som forenkler hverdagen for brukeren samtidig som den skaper verdi for eieren. Inspektor gir databasert innsikt knyttet til status og eventuelle avvik ved det enkelte anlegg i tillegg til produktuavhengige råd og anbefalinger.

Datainnsamlingen er utformet digitalt og brukervennlig, noe som muliggjør at eget personell kan foreta inspeksjonene. Dette er en forenkling av prosessene for driftsteknikere.

Inspektor gir også driftsteknikere mulighet til å få hjelp med tekniske spørsmål, og kanskje viktigst; komme i kontakt med en av Kompas fageksperter dersom det dreier seg om faglig rådgivning rundt utførelse eller resultater.  

 

Hva er Inspektor?

Inspektor er en digital innsiktsplattform. Den innhenter data og, sammen med fagpersoner i Kompa, gir innsikt i status og konkrete råd for ditt energianlegg. Den fjerner penn og papir ved bl.a. kartlegginger samt gir tilgang til rapporter og dashboard.

Hva gjør Inspektor?

Inspektor brukes til å kartlegge bygg/anlegg uten penn og papir, samt innhente analyseresultater fra akkreditert laboratorium. Alle data lagres trygt og gir god oversikt over anleggene (og reduserer tidsbruken ved fremtidige kartlegginger). Deretter kobles dataene med innsikt og fagkompetanse for å gi de beste rådene til det enkelte anlegg. Denne innsikten gis både i form av rapport og et interaktivt dashboard.

Hvilke områder dekker Inspektor?

Inspektor kan benyttes til vannbehandlingskontroll i lukkede energianlegg. Dette innebærer en kartlegging av dagens vannbehandlingsprogram, datainnsamling, væskeprøve og analyser for å gi innsikt i status samt produktuavhengige råd og anbefalinger.

Inspektor kan benyttes ved legionellakontroll av interne vannfordelingsnett i forbindelse med krav i forskriften «Forskrift for miljørettet helsevern». Dette innebærer kartlegging, datainnsamling, vannprøve og analyser som danne grunnlaget for risikovurdering og eventuelle avvik og anbefalinger. 

Hvorfor skal jeg benytte Inspektor?

Ved å benytte Inspektor kan driftere av bygg selv utføre vannbehandlingskontroll (av varme- og kjøleanlegg) og legionellakontroll og påse at riktig behandling blir valgt for ditt anlegg. Slik at du unngår driftsutfordringer, reduserer drifts- og energikostnader, samt reduserer legionellarisiko.

Med Inspektor får du i tillegg landets ledende fagmiljø på laget, og du er derfor sikret rask og sikker bistand med å holde kontroll på dine anlegg. Kompa er en ren rådgivende aktør, uten innsalg av egne produkter, og med vår skybaserte inspeksjonstjeneste er du derfor sikret objektiv vurdering og faglig veiledning.

Du slipper å betale for at leverandør skal gjennomføre kartlegging av anlegg som du selv kjenner best. I tillegg står du fritt til å velge hvem som skal utføre tiltakene, f.eks. av din lokale rørlegger.

Inspektor - objektiv tredjepartskontroll

Kompa er produktuavhengige. Inspektor er kun ment som en teknisk bistand til arbeidet til driftsoperatører og andre som arbeider med drift av anlegg. 

Inspektor inneholder ikke reklame eller betalt plassering av produkter fra leverandører.

AdobeStock_292824582-1
inspektor

Enkel implementering

Inspektor er unikt i den forstand at den ikke krever et langt utviklingsprosjekt eller spesiell IT-kompetanse for bedriften som skal benytte løsningen.  

Inspektor er en ferdig løsning, klar til å benyttes i alle bygg hvor det finnes vannbårne anlegg, eller legionellarisiko – hvilket vil si samtlige næringseiendommer, offentlige bygg og borettslag/sameier i Norge.  

Inspektor er designet slik at den skal være mest mulig intuitiv å bruke, og driftspersonalet skal enkelt finne frem data og informasjon de trenger i øyeblikket.  

 

Legionella

Legionellakontroll

Med Kompas digitale verktøy kan kunden selv gjennomføre kartlegging av anlegget og prøvetaking. Deretter gjennomgår, vurderer og kvalitetssikrer Kompa informasjonen og utarbeider en oppdatert risikovurdering.

Les mer om tjenesten Legionellakontroll

Vannbehandling

Vannbehandlingskontroll

Med Kompas digitale verktøy har vi skreddersydd en løsning som gjør det enkelt å få oversikt over eksisterende vannbehandlingsprogram og gjennomføre analyse helt uten papirskjemaer.

Les mer om tjenesten Vannbehandlingskontroll

inspektor

SD, FDV og Inspektor

De fleste bygg har i dag kanskje både SD og FDV løsninger. Disse dekker ulike behov, men hvordan passer Inspektor inn med disse. Ved å beskrive de forskjellige begrepene kan vi også forstå hvordan Inspektor kan supplerer de allerede eksisterende systemene. 

 

noun-cardboards-hand-truck-2820514-0A9396

FDV-system

FDV er forkortelse for Forvaltning, Drift og Vedlikehold.
FDV-system er et samlebegrep for digitale systemer som forenkler og effektiviserer eiendomsforvalteres hverdag.  

  • Forvaltning
    Forvaltning omfatter blant annet administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie, husleieadministrasjon, økonomisk planlegging, personaladministrasjon
  • Drift
    Drift omfatter blant annet oppgaver og rutiner knyttet til at tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. I tillegg alle oppgaver som er relatert til etterlevelse av lover og forskriftskrav. Eksempelvis forsyning av vann, energi, renhold og renovasjon.
  • Vedlikehold
    Vedlikehold omfatter blant annet forebyggende, planlagte, rutinemessige og periodiske oppgaver for å opprettholde bygg og tekniske installasjoner. Dette inkluderer tiltak for at bygg og tekniske anlegg fungerer etter hensikten.  

 

noun-floppy-disk-2246812-0A9396

SD-system

SD er forkortelse for Sentralt Driftsanlegg eller Driftsovervåkningsanlegg.
SD er et verktøy for automatisert drift av byggingstekniske anlegg i ett eller flere bygg, noe som skal gjøre det enklere å styre de tekniske anleggene. I tillegg skal de redusere tidsbruken, øke energieffektiviteten og gi kostnadsbesparelser.

noun-cloud-storage-4353660-0A9396

Inspektor

Inspektor innhenter data og benytter teknologi og fagkompetanse til å gi tilpassede råd til det enkelte energianlegg – for å skape optimale bygg. Inspektor kan hente data fra ulike datakilder, herunder SD-anlegg, som grunnlag for å definere status, råd og anbefalinger. Kunden velger selv hvilke råd, anbefalinger og avvik som skal effektueres – som typisk delegeres og følges opp via FDV-systemet.

Det betyr at SD-anlegg, FDV-system og Inspektor fungerer fint sammen og dekker ulike behov.

 

Inspektor Vannbehandlingskontroll

Klar til å gjøre vannbehandlingen digital?

inspektor

Aktuelt fra bloggen

Digital vannbehandlings-kontroll
Digital vannbehandlings-kontroll
18 oktober, 2022

Digital vannbehandlingskontroll med Inspektor Vårt mål har vært å sørge for at vannbehandlingskontroll kan utføres like ...

Digital legionellakontroll og risikovurdering
Digital legionellakontroll og risikovurdering
25 august, 2022

Digital legionellakontroll og risikovurdering Samtlige offentlige tilgjengelige bygg i Norge med aerosoldannende enheter...

Dette kan skape uventede problemer i kjølesesongen
Dette kan skape uventede problemer i kjølesesongen
21 juni, 2022

Dette kan skape uventede  problemer i kjølesesongen Sommeren er her, og mange steder er kjøleanleggene allerede i full g...