1920_n12226legionnaire039sdisease-1200x6

Markedets mest erfarne rådgivere innen legionellakontroll

Hvorfor Legionellakontroll?

Som eier av offentlig tilgjengelige bygg eller innretninger har du i følge Forskrift for miljørettet helsevern en plikt til at disse «planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe». Videre gis spesifikke krav for Legionella. 

Hva betyr disse kravene for dere? Det kan vi i Kompa hjelpe dere med! 

Utgangspunktet er to overordnede krav

  1. Krav om legionellakontroll gjelder bygg og innretninger med aerosoldannelse. For eksempel dusjanlegg, kjøletårn, luftskrubbere, vaskeanlegg, boblebad og befuktningsanlegg med forstøvning. 

  2. Det er et krav til gjennomføring av risikovurdering, som bør oppdateres årlig. Det er denne som må danne grunnlaget for legionellaprogrammet som velges.

Vi bistår dere gjennom denne prosessen og på veien videre! 

Fakta om Legionella

Legionella er en bakterie som finnes naturlig i vann og jord. Når den kommer inn i vanninstallasjoner kan den etablere seg i store mengder dersom den finner optimale vekstvilkår. Bakterien kan forårsake en alvorlig og potensiell dødelig lungebetennelse (Legionærsykdom) eller en mildere forkjølelseslignede sykdom (Pontiac feber).

 

Eksempler på vanlige installasjoner med risiko for Legionella er: kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, befuktningsanlegg og fontener. 

En totalleverandør innenfor Legionella rådgivning

Kompa har to av landetes mest erfarne fageksperter innen legionellakontroll og vannbehandling. Vi kan bistå innen alle områder av legionellahåndtering: fra prosjektering og kravspesifikasjoner, via akkreditert tilsyn, risikovurdering og valg av vannbehandling, til utarbeiding av rutiner for forebygging, ettersyn og avvikshåndtering. Vi har lang erfaring med å håndtere avvikssituasjoner, enten det er tekniske eller i form av funn av bakterien eller smitte.

Sammen finner vi de beste og mest hensiktsmessige løsningene for deres anlegg, eller gjøre tredjepartsvurdering eller feilsøking i de anlegg dere allerede har.  

Les mer om våre tjenester på denne siden. Ta kontakt på post@kompa.no eller bruk kontaktskjemaet om du ønsker vår bistand eller mer informasjon.

Kontakt oss

Kom i gang med et legionellaprogram!

Vår erfaring er at lokalt personell med god opplæring kan gjøre mye selv, men at man trenger eksperter til å gjøre risikovurderingen og basert på disse gjøre de faglige vurderinger rundt valg av rutiner og tiltak tilpasset hvert enkelt bygg. 

Kompas rådgivere kan bistå dere i prosessen med risikovurdering, identifisering av avvik og utarbeiding av et program for forebygging og ettersyn.

 

Vi har erfaring fra en lang rekke innretninger som dusjanlegg, kjøletårn, luftskrubber, vaskeanlegg mm. 

Kartlegging og
datainnsamling

Risikoidentifisering

Risikovurdering

Håndtering
av avvik

Legionellaprogram

legionella

Kompa utfører tredjepartskontroll

av legionellaprogram og vannbehandlingssystem

En viktig del av legionellakontrollen er internkontroll. Har dere et program for legionellaforebygging som virker etter hensikten? Virker vannbehandlingsproduktet som leverandøren lover og utføres service som anbefalt? Hvilke rutiner har dere - og gjør dere for mye eller for lite for å forebygge mot Legionella? Dette er noe vi i Kompa stadig får spørsmål om. Vi kan ta en gjennomgang og gjøre en tredjeparts-vurdering av deres legionellaprogram og vannbehandling . 

Gjennom Kompas Analysesenter bistår vi dere også med å sette opp et program for vannprøvetaking og vi kan tolke analysesvarene og gi råd rundt oppfølging av avvik. 

Våre kurs innen legionellakontroll

I tillegg til å gi rådgivning har vi god erfaring med Legionella kurs av hele driftsorganisasjonen fra driftsteknikere til ledelsen.

 

Disse kursene tar for seg alle viktige tema innen legionellakontroll. Først en introduksjon til bakterien, risikoanlegg og gjeldene forskrifter og veiledere. Videre går man inn på risikovurdering, tekniske tiltak, ulike vannbehandlings-produkter, rutiner for ettersyn og forebygging og til sist avvikshåndtering og HMS. 

 

Se Kompaskolens kurskalender for å se hvilke kurs som står på programmet. 

 

Ta kontakt på kompaskolen@kompa.no om du ønsker mer informasjon om våre kurs eller skreddersydde kurs for deres bedrift eller organisasjon.

Akkreditert kontroll av kjøletårn og skrubbere

Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksjons-organ hvert 5. år. Vurderingen skal legges frem for kommunen.

I Norge finnes per dags dato ingen akkrediterte inspeksjons-organer, og Folkehelseinstituttet henviser derfor til bruk av utenlandske bedrifter. Høsten 2019 inngikk Kompa et samarbeid med et godkjent britisk inspeksjonsorgan, og kan dermed koordinerer slike inspeksjoner.

 

Målet er å forenkle inspeksjonene for norske eiere av kjøletårn og skrubbere, samt sikre faglig samsvar mellom kontrollorganet og norsk regelverk.

Ta kontakt for mer informasjon her.

Hvilke produkter er godkjent for legionellasikring i Norge? 

Kompa har laget en egen liste over godkjente produkter for legionellasikring på det norske markedet. Listen har som mål å tydeliggjøre hvilke produkter som overholder kravene i biocidforordningens Artikkel 95, samt er godkjente av Mattilsynet for tillsetting i drikkevann.

 

Listen er laget på bakgrunn av dokumentasjon fra leverandørene på det norske markedet og kommunikasjon med Miljødirektoratet.

Se hele listen her.

© 2020 Kompa AS                                            

Startbank-logo-min.png
Kursagenten
linkedin kompa.png