Kurs i vannbårne varme- og kjøleanlegg:

Drift og vedlikehold

Målgruppe: Byggdriftere, vaktmestere og driftsoperatører.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Tid: 3 timer

Sted: Kurset holdes som webinar inntil videre

Pris: Kr. 2.500,- per deltaker. Inkluderer kompetansebevis og kursmateriell.

DETTE ER FORDELENE MED KURSET:

Kompa har kurset mer 300 byggdriftere, vaktmestere og driftoperatører på under et halvt år. Vi har derfor god erfaring med å gi deg den nyttige kunnskapen du trenger slik at du får en grunnleggende forståelse av hva lukkede energianlegg er, hvordan de er bygget opp og hvordan anleggene skal vedlikeholdes. Den økte kompetansen gir deg derfor:

  • Bedre eierskap, kontroll og drift av egne anlegg.

  • Avvik avdekkes og følges opp raskere

  • Tidsbesparelser

  • Lavere driftskostnader

  • Energibesparelser

  • Redusert bruk av eksterne, tilreisende servicepersonell

DETTE LÆRER DU: 

• Oppbygning av lukkede energianlegg
• Ulike energikilder
• Ulike varmeavgivere og termisk komfort

• Plassering og montering av sil og

rengjøring av denne
• Plassering og montering av ekspansjonskar

• Beregning av riktig driftstrykk
• Serviceventiler til ekspansjonskar og hvordan

beregne og justere fortrykk
• Utbalansering og innregulering av

• Utekompensert turtemperatur
• Feilsøking

Dersom du ønsker en nærmere forklaring av kursene våre, stiller vi gjerne opp til et møte hvor vi kan gi deg nærmere informasjon. 

Kontakt oss på: kompaskolen@kompa.no

AND_1435-2.jpg

Kursholderen David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som Rådgivende inge­niør, Teknisk direktør i OSO Hotwater og Fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen. Han er forfatter av læreboken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

AND_1421.jpg

Kursholderen Gert Nielsen har bakgrunn som akademiingeniør/maskiningeniør med spesialisering innen energiomsetning, og har jobbet med varme- og kjølesystemer hele sin karriere. Han har jobbet for blant annet SWECO, Multiconsult, GK Kulde og som fagsjef innen termisk energiproduksjon i Nemitek. Gert tilbyr rådgivningstjenester innen det meste av varme- og kjøleteknikk, samt kurs via Kompaskolen.