Dersom du har et daglig ansvar for drift av bygg eller et overordnet ansvar for eiendomsdrift har du sannsynligvis allerede et stort fokus på energieffektivisering. Men hvordan kan vannbehandling påvirke energieffektiviteten i et bygg og hvilke tiltak kan du iverksette innenfor drift, rehabilitering og optimalisering av varmeanlegg for å oppnå dette?

Optimalisering av drift og tekniske anlegg inn mot tidenes dyreste fyringssesong

I år har de fleste opplevd utfordringer knyttet til høye energipriser og økte driftskostnader for deres tekniske installasjoner. Det har medført at eiendomsforvaltere over hele landet har måttet iverksette nye tiltak for å spare energi og optimalisere energibruken i bygningsmassen. Byggene skal fortsatt benyttes og målet er derfor å levere et riktig inneklima til lavest mulig energikostnad.

Energioptimalisering og driftsoptimalisering går i hovedsak ut på å finne gode energitiltak og sørge for at eksisterende teknikk fungerer slik den skal. De fleste velger naturlig nok å plukke de lavthengende fruktene først og sammen med justeringer av driftstider, innetemperaturer, nattsenking og isvannstemperaturer er ventilasjonsanlegget noe av det første det settes fokus på når driftspersonalet blir bedt om å gjennomføre energieffektivisering. Dette er lurt, for mens nyere ventilasjonsanlegg generelt er bedre til å justere luftmengde og omluft, kan eldre anlegg nærmest stå på kontinuerlig.

Det mange imidlertid ikke tenker over er at tilstanden på vannet i varmeanleggene har veldig mye å si for energibruken i et bygg. 

Et godt eksempel på dette er erfaringen Christian Filberg hos Malling & Co. fikk etter at han deltok på Kompas kurs om 'Vannbehandling i lukkede energianlegg'. 

Malling & Co. 

Christian Filberg Malling og co - logo

Christian Filberg jobber som porteføljeansvarlig i Malling og Co. Han har til daglig et overordnet teknisk ansvar for porteføljen til Oslo Pensjonsforsikring (OPF), hvilket er en av Norges største eiendomsinvestorer. Han har ansvar for "full forvaltning" (all teknisk drift) for over 260.000m2 bygningsmasse i Oslo området. 

OPF eies av Oslo Kommune og har et betydelig fokus på bærekraft. Som deres forvalter jobber Filberg aktivt med energioppfølging av bygningene og han rapporterer jevnlig om utvikling av energiforbruket på samtlige eiendommer de forvalter. 

"Energioptimaliseringsarbeidet vårt innebærer at vi sertifiserer byggene i henhold til Breeam-in-use, oppdaterer energiattester, og identifiserer fortløpende mulige tiltak for å redusere energiforbruket – både på kort og lengre sikt." forteller Filberg.

Fokuset har vært på SD-anlegg, EOS, driftstider og energieffektivisering av ventilasjonsanlegg. I tillegg skiftes belysning ut med LED fortløpende for å redusere energiforbruket ytterligere. Vannbehandling i lukkede energianlegg var det ikke satt tilstrekkelig fokus på. Filberg undersøkte derfor om det fantes et kurs han kunne delta på hvor han kunne øke kompetansen rundt dette.  

Startet med et kurs i vannbehandling

Kompaskolen holder jevnlig kurs i vannbehandling og drift og vedlikehold av varme- og kjøleanlegg. Kursene krever ingen forkunnskaper og passer særlig godt for driftere, forvaltere, rådgivere, konsulenter og andre med ansvar for drift og vedlikehold av bygg. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av hvorfor vannbehandling er viktig, hvordan man kan identifisere problemer ved egne anlegg samt aktuell avvikshåndtering og forebygging.

Christian Filberg deltok på kurset i "Vannbehandling i lukkede energianlegg" i februar i år. Etter kurset var han overrasket over hvilken betydning vannkvalitet, ekspansjonssystemer og vannbehandlingskontroll har for energieffektiviteten til et varmeanlegg og derav energiforbruket til et bygg. 

"Jeg deltok på kurset "Vannbehandling i lukkede energianlegg" i regi av Kompaskolen med mål om å lære meg mer om optimalisering og vedlikehold av disse. Det jeg lærte overgikk hva jeg forventet å få ut av kurset og jeg innså raskt at vi i Malling & Co. hadde hatt for lite fokus på dette i vårt arbeid med energieffektivisering. Jeg tok derfor kontakt med Kompa for å se på muligheten for et samarbeid, både med inspeksjon av våre anlegg, men også for opplæring av vårt eget personell. Dette er noe alle byggdriftere bør vite!" forteller Filberg og legger til at de i dag er ferdig med kartlegging av energianleggene og i ferd med å innhente de første tilbudene i henhold til listen over tiltak og utbedringer de har fått levert fra Kompa. 

Kurs i vannbehandlingskontroll

Hvordan bidrar vannbehandling til redusert energiforbruk?

Så hvordan bidrar optimal vannbehandling til reduserte driftskostnader og energiforbruk ved et bygg?

Van Ha Doan jobber som fagansvarlig for vannbehandlingskontroll i Kompa og forklarer hva som skjer når luft, korrosjon og sedimentering får utfolde seg fritt i et energianlegg. 

Van Ha Doan Portrett VVS_pp-1"Ulike belegg i rørene i et energianlegg gir ulik grad av redusert energioverføring og forringet virkningsgrad. Urent vann som partikler, slam, biofilm, kalk og lignende, påvirker pumper og andre bevegelige delers levetid.
Uten riktig vannbehandling vil det dannes belegg på ventiler, varmevekslere og heteflater/kjøleflater noe som vil resultere i begrenset levetid av komponentene og økte kostnader forbundet med utskiftinger og rengjøring"
forklarer Van Ha.

Spesifikt for energiforbruk så vil korroderte flater og avleiringer/ansamlinger av korrosjonsprodukter føre til redusert varmeoverføring i varmebatterier og radiatorer. Som driftsansvarlig vil du dermed måtte øke temperaturnivået i anlegget for å kompensere for effekttapet. Kort sagt blir resultatet "Høyere energiforbruk, og ikke like varmt!"

Produkt- og leverandøruavhengig vurdering

Kompa er en produktuavhengig, rådgivende tredjepart innen VVS bransjen. Vi er opptatt av løsninger - ikke produkter og våre råd er derfor basert på hva som til en hver tid er den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. 

Christian Filberg forteller at denne tilnærmingen til fagområdet var avgjørende for deres valg av Kompa. 

"En uavhengig vurdering øker for vår del troverdigheten til kartleggingen foretatt av Kompa i og med at dere ikke selger egne produkter. Deres arbeid rundt etablering av en bransjestandard for vannbehandling bekrefter hvordan dere har et overordnet og helhetlig fokus på energieffektivisering og optimalisering av energianlegg" sier Filberg. 

Som en leverandøruavhengig tredjepart er Kompaskolens kurs også fritt for produktinnsalg og deltakerne får derfor en objektiv innføring i vannbehandlingskontroll. På den måten får deltakerne kunnskap til selv å velge den mest optimale løsningen for sine anlegg. 

Norges fremste fageksperter på vannbehandling

På kurset møter Van Ha Doan som er en av Norges fremste fageksperter innen vannbehandling. Sammen med Maria Råken, som også jobber som fagansvarlig i Kompa, samarbeider de med Standard Norge om å etablere europeiske krav til vannbehandling i en felles europeisk standard. 

Dette arbeidet blir etter planen publisert i begynnelsen av 2023. Deltakerne på våre kurs får derfor også en introduksjon til eksisterende og kommende krav til vannbehandling i Norge.

Les mer om vårt arbeid for en europeisk standard på våre FoU sider her: 

Europeisk Standard

 

Ta kontakt for å se hvordan vi kan hjelpe deg med optimalisering av ditt energianlegg 

Annet interessant fagstoff

En grundig introduksjon til fjernvarme
En grundig introduksjon til fjernvarme
28 oktober, 2022

En grundig introduksjon til fjernvarme Fjernvarme er en ekstremt fleksibel teknologi som kan utnytte energi fra en lang ...

Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
Vannprøvetaking og analyse fra lukkede energianlegg
9 november, 2022

Vann eller frostvæske har viktige funksjoner som energibærere i alle lukkede væskebårne energianlegg. Komponentene i anl...

Vekstvilkår for Legionella
Vekstvilkår for Legionella
7 november, 2022

Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mellom 25-40°C. Mange arter av L...