TEK 17

 

Forskrift om tekniske krav til byggverk, Byggteknisk forskrift/TEK17, med veiledning - har som formål at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Det står ikke mye om krav for ulike tiltak for legionellasikring i selve forskriften,
men §15-5 punkt 1 a og b i veilederen angir at

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at:

 1. det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare

  Rørmaterialer og installasjoner som er i kontakt med drikkevann, vil utsettes for tæring (korrosjon) på grunn av de kjemiske og fysikalske egenskapene ved vannet og mikrobiell aktivitet. Slik tæring medfører vanligvis redusert vannkvalitet. De ulike typene materialer (stål, jern, kobber, messing, plast mv. påvirkes i ulik grad av de ulike vannkvalitetene. Det er derfor ikke mulig å unngå at vannet gir korrosjon i enkelte av materialene som er tilstede i distribusjonssystemet. 

  For plastbaserte materialer er det spesielt viktig med oppmerksomhet på utlekking av organiske stoffer og bakterievekst. 

  Grenseverdier for helseskadelige stoffer i drikkevann er gitt i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

 2. bakterievekst forebygges

  Legionellabakterier som er vanlige i naturen, kan formere seg i vanninstallasjoner dersom vekstvilkårene er oppfylt. Det er derfor viktig å forebygge vekst og spredning gjennom riktig prosjektering og drift av installasjonen. viktig å forebygge vekst og spredning gjennom riktig prosjektering og drift av installasjonen.

  Optimal veksttemperatur for legionellabakterien er 37 °C, men den formerer seg mellom 20 °C og 45 °C. Den kan også formere seg langsomt ved lavere temperatur. Ved temperatur over 60 °C dør bakterien i løpet av noen minutter. Spredning av bakterien skjer oftest ved forstøvet vann og forekommer oftest på sensommer og høst. 


Eksempler på installasjoner med  
gunstige vekstforhold

 1. Kjøletårn
 2. Tappeutstyr med filter hvor slam og partikler samles
 3. Dusjrør og slanger hvor dusjvann kan bli stående lenge, og hvor temperaturforholdene er gunstige for vekst
 4. Vannsparende dusjhoder som produserer aerosoler
 5. Luftfuktere
 6. Boblebadekar
   

Vekst og spredning kan forhindres

Foreslåtte tiltak i henhold til §15-5 beskrives i Direktoratet for Byggkvalitets veileder til teknisk forskrift. Veilederen til første ledd, bokstav b sier at

Vekst og spredning av legionellabakterien kan forhindres ved at

 1. Varmtvann i sirkulerende system holder minimum 65 °C
 2. Plastmaterialer som kan utgjøre næring for bakteriene, unngås
 3. Røranlegget dimensjoneres slik at installasjonen har normal vannhastighet for den enkelte rørdimensjon

Vurdering

Kravet i henhold til byggeteknisk forskrift er at installasjonene skal forhindre bakterievekst. Dette kan gjøres ved at varmtvann i sirkulerende system og beredere holder en temperatur over 65 °C. Forskriften utelukker ikke benyttelse av andre løsninger for legionellasikring.

 

 

Ta kontakt med fagekspertene i Kompa for bistand med ditt legionellaprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Forbehandling av påfyllingsvann
Forbehandling av påfyllingsvann
9 mai, 2022

Forbehandling av påfyllingsvann Selv om lokalt grunnvann eller borevann kan benyttes, er de fleste lukkede varme- og kjø...

Klordioksid
Klordioksid
5 august, 2022

Klordioksid Klordioksid tilsettes vannet kontinuerlig og følger med væskestrømmen inn i anlegget. Monteres oftest på van...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer Mikrobiologiske barrierer er en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne van...