I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet eller eiendom skal informere tilsynsmyndigheter om forhold som kan ha åpenbar negativ innvirkning på helsen.

Tilsynsmyndighetene er den instansen i kommunene som har ansvar for å ivareta miljørettet helsevern, dvs. kommuneoverlegen.

Opplysningsplikt

I forskrift om miljørettet helsevern vises det til Folkehelseloven §12  der det settes krav til at kommunen kan pålegge den ansvarlige for eiendommen eller virksomheten plikt til å gi allmenheten, kunder eller andre opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som kan ha innvirkning på folks helse.

Dette betyr at dersom det ved rutinemessig kontroll avdekkes høye funn av Legionella, og da særskilt dersom denne er sykdomsfremkallende, bør miljørettet helsevern i kommunene kontaktes.

Innhold

Det fremkommer ikke av forskriften hva meldingen til kommunen skal inneholde, men det beskrives at melding bør inneholde en kort oversikt over miljøforholdene som direkte eller indirekte kan påvirke folks helse.

Derfor bør det legges frem en forklaring på mulig årsak til funn, vurdering av risiko, samt tiltak for å minimere/fjerne denne risikoen.

Innretninger med meldeplikt

Virksomheter med kjøletårn eller luftskrubbere har i tillegg en generell meldeplikt til kommunene ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer.

Det skal også meldes fra når en har mistanke om feil ved innretningene som kan medføre spredning av Legionella.

I tillegg til dette skal det også hvert femte år gjennomføres en akkreditert inspeksjon av disse innretningene, der vurderingen skal legges frem for kommunen.

 

Få hjelp fra våre fageksperter ved spørsmål om legionellafunn og opplysningsplikt

Annet interessant fagstoff

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus
27 april, 2022

Akkreditert inspeksjon ved Oslo Konserthus Forskrift for miljørettet helsevern setter et krav om at alle bygg i Norge me...

Internkontrollforskriften
Internkontrollforskriften
13 januar, 2023

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
25 august, 2022

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...