Search

Dersom det er funn av Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av hva som er mest hensiktsmessig, nødvendig eller gjennomførbart i hvert tilfelle må basere seg på kunnskap om anlegget og risikonivået, ikke bare på ett analysesvar alene. 

Vurdering av strakstiltak

Dersom det er funn av Legionella i vannprøver, må det gjøres en vurdering av hvilke tiltak som er hensiktsmessige og gjennomførbare. Om og hvilke strakstiltak som bør igangsettes vurderes på bakgrunn av flere faktorer og ikke bare av analyseresultatet alene. Denne informasjonen hentes inn i forbindelse med en risikovurdering. Dersom en risikovurdering ikke er utført, så bør man gjennomføre dette først. 

Viktige faktorer for å vurdere om og hvilke tiltak som bør igangsettes er: 

 • Antall brukere av bygget - dvs. hvor mange kan eksponeres for bakterien?
 • Brukergruppen - er det risikogrupper med høyere sannsynlighet for alvorlig sykdom?
 • Mengden Legionella og hvilken art som er påvist. Er det Legionella pneumophila, den mest sykdomsfremkallende typen? 
 • Utforming av rørtekniske installasjoner med tanke på hvilke tiltak som er gjennomførbare.
 • Praktisk mulighet for gjennomføring av ulike tiltak mht. tilgang til bygget, bruksmønsteret av bygget (hele eller deler av døgnet), ev. brukergrupper det må tas spesielt hensyn til. 

Strakstiltak ved legionellafunn

Det aller viktigste er å avklare om det er avvik som direkte innvirker på sannsynligheten for bakterievekst i anlegget. Typiske tekniske avvik er knyttet til faktorer som gir gunstige temperaturforhold for legionellabakterien og/eller stillestående vann. Mangelfulle legionellarutiner kan også gi økt sannsynlighet for bakterievekst. Dette er avvik som avdekkes i en risikovurdering og som må prioriteres høyt. Dette innebærer f. eks.

 • Justere temperaturer
 • Fjerne eventuelle blindrør
 • Iverksette rutiner på gjennomspyling av lite brukte tappepunkter.  
 • Tilrettelegge for desinfeksjon av lavtemperatursoner eller vurdere kontinuerlig vannbehandling
 • Revisjon av rutiner for å tilfredsstille Folkehelseinstituttets veileder og anbefalinger i risikovurderingen

Ofte, men ikke alltid, anbefales i tillegg mer omfattende tiltak for å rengjøre og/eller desinfisere rørnettet.  

 • Sjokkoppvarming (hetvannsspyling), kombinert med rengjøring og desinfeksjon av dusjhoder og -slanger
 • Kjemisk rens av hele eller deler av anlegget

Det er viktig å være klar over at en sjokkoppvarming kun er en desinfeksjon av rørnettet og ikke vil medvirke til at biofilm fjernes. Dette tiltaket vil derfor kun ha en kortvarig effekt. En kjemisk rens vil fjerne mye biofilm og dermed ha en mer langsiktig effekt, men det er ingen garanti for at alt fjernes. 

Uavhengig av hva man velger av tiltak, så er det viktig å ta en gjennomgang eller en revisjon av risikovurderingen i etterkant av legionellafunn. På denne måten kan en følge opp de anbefalinger om tiltak og rutiner som er gitt der og dermed minimere risikoen for ny/videre bakterievekst. 

 

Ta kontakt med fagekspertene i Kompa for bistand med ditt legionellaprogram

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?