Hvordan minimerer du risikoen for legionellasmitte fra kjøletårn?

Her er noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for legionellasmitta fra kjøletårn og andre vannsystemer i bygg. 

Da vi finner legionellabakterier nær sagt alle steder hvor vi finner vann, så vil også vannsystemer i bygninger være disponible for begroing av smittsomme konsentrasjoner av legionellabakterier. Dersom anleggene i tillegg produserer vanndråper (aerosoler) kan sykdomsfremkallende mengder bakterier raskt overføres til mennesker.
Bygninger kan inneholde en rekke forskjellige aerosoldannende vannsystemer, hvor vannet opprinnelig kommer fra din lokale drikkevannsleverandør. Vi har blant annet: 

 • Internt vannfordelingsnett, med dusjer
 • Boblebad/spa
 • Fontener
 • Bilvaskeanlegg
 • Kjøletårn
 • Enkelte luftbefuktningsanlegg 

Hvordan smitter Legionella?

Når vann med små legionellaforekomster kommer inn i bygg og installasjoner, vil legionellabakterie raskt etablere seg i biofilmlag på våte overflater, dersom forholdene ligger til rette for det. 
Selve tilstedeværelsen av Legionella resulterer ikke nødvendigvis i smittsom sykdom. Men når visse arter av Legionella får lov til å formere seg og øke i antall - og deretter pustes inn i lungene til et menneske, kan de forårsake sykdom.
Det er her viktig å påpeke at Legionella kun smitter via inhalering av aerosoler, og at å drikke vann med Legionella ikke utgjør den samme risikoen for smitte. For personer med nedsatt svelgefunksjon, kan aspirasjon (svelge i "vrangen") imidlertid også være en kilde til smitte. 

Kjøletårn - risikokategori 1 installasjon

Folkehelseinstituttet kategoriserer alle kjøletårn som risikokategori 1 installasjoner, det vil si installasjoner som kan utgjøre en høy risiko for å forårsake legionellasmitte. Dette fordi de kan spre aerosoler til omkringliggende områder over flere kilometers avstand. 

For å kompensere for vanntapet forårsaket av fordampning vil kjøletårn hele tiden automatisk fylles med nytt vann. Hvis dette vannet komme fra en kilde hvor Legionella er tilstede, kan kjølevannssystemet raskt fremme et miljø for legionellavekst. Faktorer som fremmer legionellavekst i et kjøletårn er: 

Minimer risikoen!

For at bygningens kjøletårnsystemer ikke skal bli en smittekilde for Legionella må det foreligge en god plan for ettersyn og vedlikehold av kjøletårnene. Det må blant annet foreligge en driftsinstruks som beskriver alle oppgaver; når de skal gjøres og hvem som er ansvarlig. Dette inkluderer rutiner for rengjøring og desinfeksjon, samt et vannbehandlingsprogram med målsetning om å forebygge korrosjon og avleiring, samt bakteriebegroing.

Det er viktig med daglig ettersyn av doseringssystemet for å påse at det ikke finnes noen lekkasjer, eller at det har gått tomt for kjemikalier. I tillegg bør det gjøres en mer omfattende månedlig kontroll av doseringssystemet, hvor det også tas vannprøver for kjemiske/fysiske og mikrobiologiske vannanalyser.

Vannanalysene gjøres for å kontrollere at korrosjons- og avleiringshemmere, samt biocider, har den ønskede effekten. Får man avvikende resultat må det følges opp med justeringer av dosering og/eller dreneringen. 

Viktige deler av en helhetlig legionellakontroll plan

Planlagte prosedyrer for rengjøring og desinfisering av kjøletårn, sammen med regelmessig testing av legionellabakterier, er en del av en effektiv risikostyringsplan mot legionellasmitte fra kjøletårn.

 • Årlig revisjon av risikovurdering
 • Legionellakunnskap og kompetanse
 • Rutine for rengjøring og desinfeksjon
 • Vannbehandlingsprogram som forebygger korrosjon og avleiring
 • Vannbehandlingsprogram med biocider for å forebygge bakterievekst
 • Fysiske/kjemiske vannanalyser for å etterse korrosjon og avleiring
 • Mikrobiologiske analyser (kimtall og Legionella)
 • Rutiner for daglig ettersyn og månedlige kontroller
 • Beredskapsplan for avvikshåndtering ved funn av Legionella
 • Gode prosedyrebeskrivelser og klar ansvarsfordeling
 • God intern kommunikasjon og varslingsrutiner

 

Start ditt legionellaarbeid med en risikovurdering fra Kompa AS

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Inspektor - digital vannbehandling
Inspektor - digital vannbehandling
27 april, 2022

Digital vannbehandlingskontroll med Inspektor Kompa er stolte av å lansere Inspektor - vår nyutviklede, skybaserte inspe...

Fra ringperm til digital datainnsamling
Fra ringperm til digital datainnsamling
5 mai, 2022

Frontlinjearbeidere  Historisk har frontlinjearbeidere, slik som vaktmestere, driftspersonale, operasjonsansvarlige og t...

Kalkbelegg
Kalkbelegg
9 mai, 2022

Kalkbelegg eller kalsiumbelegg  Kalkbelegg eller kalsiumbelegg regnes vanligvis ikke som et akutt problem i varme- og kj...