Kobber- sølvionetilsetning

Kobber og sølv er alge- og bakteriedrepende virkestoffer. Kobberionene ødelegger celleveggen til mikroorganismen, noe som gjør at sølvionene trenger inn og ødelegger mikroorganismens DNA, som uskadeliggjør den. Tilsetningen av mengden av kobber- og sølvioner reguleres av strømstyrken som tilføres elektrodene i forhold til vannmengden som passerer. Gode kobber- sølvanlegg har derfor overvåkning og automatisk styring. Ved behandling av drikkevann skal doseringsmengden ikke overskride mattilsynets godkjente mengde per liter vann.

 

FHI anbefaler redusert bruk

FHI anbefaler redusert bruk av kobber- sølvionetilsetning. Dette fordi store mengder er uønsket i avløpsvann der slammet skal brukes i landbruk, og som et føre var-prinsipp med tanke på eventuell fremtidig resistens hos mikroorganismene. Det ble i 2015 gjort et litteraturstudie om mulig utvikling av resistens hos bakteriene ved kobber- sølvionetilsetning, der det blir sagt følgende:

«Fordi det er vist at enkelte bakterier kan utvikle sølvresistens, ønsket vi å undersøke om det er grunn til å skjerpe anbefalingene ytterligere. Til tross for at sølvs bakteriedrepende egenskaper utnyttes i en rekke forskjellige sammenhenger er utvikling av resistens lite dokumentert. Den positive effekten av kobber- og sølvionisering er imidlertid godt dokumentert, og metoden er et viktig behandlingsalternativ. Litteraturstudien gir ikke grunnlag for å anbefale ytterligere begrensning av bruksområdene, men det bør vurderes å påpeke at lave (suboptimale) doser av sølv og kobber vil øke sannsynligheten for bakteriell resistensutvikling.»

Fordeler

 • Enkel å installere i eksisterende anlegg
 • Påvirkes ikke av temperaturnivåer
 • Ingen biprodukter dannes
 • Kan monteres på hovedvanninntak og behandler dermed hele sanitæranlegget
 • Langtidsvirkende, og har god en effekt nedstrøms i anlegget

Ulemper

 • Krever automatisk styring for å unngå å overskride mattilsynets krav til tilsatt mengde sølv og kobber
 • Hardt vann kan gi kalkavleiringer på elektrodene, som reduserer effekten på anlegget
 • Høye konsentrasjoner av oppløste salter kan gi utfelling av sølvioner
 • Sølv og kobberioner er miljøgifter, og store mengder ioner i avløpsvann vil kunne ødelegge kloakkslam i forbindelse med landbruk.
 • Høy pH-verdi på vannet hindrer reaktiviteten til kobberionene.
 • Mulig fremtidig resistens mot disse ionene for bakteriene

 

Kontakt fagekspertene i Kompa for ytterligere bistand med legionellahåndtering

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Biocidforskriften
Biocidforskriften
5 august, 2022

Biocidforskriften Forskriften om biocidholdige produkter (BPR) omhandler de nye krav til merking av produkter som er beh...

Grovfiltrering og ultrafiltrering
Grovfiltrering og ultrafiltrering
5 august, 2022

Grovfiltrering og ultrafiltrering Grovfiltrering er filtrering ned til 5 μm, ofte med et selvrensende system. Grovfiltre...

Klordioksid
Klordioksid
5 august, 2022

Klordioksid Klordioksid tilsettes vannet kontinuerlig og følger med væskestrømmen inn i anlegget. Monteres oftest på van...