obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden blir i Norge hovedsakelig brukt i interne vannfordelingsnett i bygninger for behandling av drikkevann og ved legionellaforebygging.

Ioniseringsanlegg

De vanligste metodene for bruk av kobber- og sølvionetilsetning i drikkevann benytter elektrolyse, ved at det sendes strøm gjennom sølv- og kobber elektroder. Ved elektrolyse blir det dannet sølv og kobberioner, som doseres inn basert på vannforbruk. Ioniseringsanleggene er ofte enkle og lite tidskrevende å drifte. 

Oppløst

Det finnes også doseringssystemer for kobber- og sølvioner i løsning. Konsentrasjonsnivået for sølv er meget lavt, og i følge Folkehelseinstituttet; vesentlig lavere enn hva litteraturen angir som effektive konsentrasjoner for å oppnå effekt.

Kobber- og sølvionetilsetning

Tilsetning av kobber- eller sølvioner er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode som behandler hele rørnettet nedstrøms for installasjon. Siden kobber og sølv er biocider, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften.

Benyttes metoden i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Desinfeksjonsmiddel

Kobber- og sølvionetilsetning benyttes ofte som desinfeksjonsmiddel i drikkevann fordi effekten blir lite påvirket av endringer i temperatur i drikkevann.

Miljøutfordringer

Miljøutfordringen med bruk av kobber- og sølvionetilsetning er opphoping av sølv og kobber i slam fra avløpsvannet som brukes til jordforbedring i landbruket. 

Fordeler og ulemper med kobber- og sølvionetilsetning


 

Fagekspertene i Kompa kan hjelpe deg med å velge riktige løsning for ditt anlegg

Annet interessant fagstoff

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
23 september, 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
26 oktober, 2022

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...