Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Kort sagt kalt "bassengbadforskriften"  har egne bestemmelser som skal hindre legionellasmitte fra boblebad.

Generelt om forskriften

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., 13. juni 1996 (Bassengbadforskriften) (Lovdata) skal sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker. Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer, herunder boblebad, som er tilgjengelige for allmennheten. Eneste unntak er private anlegg kun ment for eiers og egen families bruk.  De som eier eller driver badeanlegg, har ansvaret for å påse at bestemmelsene i forskriften overholdes, og skal blant annet påse at det er etablert et internkontrollsystem. Eier eller driver av anlegget har meldeplikt til kommunen før badeanlegg tas i bruk eller ved senere endringer.  Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes.

Spesielt om forskriftens bestemmelser vedrørende legionella

Nedenfor gjengis sentrale deler av forskriftens tekst som vedrører legionella.

§ 6. Meldingsplikt og dokumentasjon

Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og driftsbetingelser, herunder modell/type, i henhold til § 18.

Meldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse.

§ 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toaletter med håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet.

Det skal være tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring.

Dusjer skal være plassert slik at besøkende passerer disse før adkomst til badeanlegget. Toalettrom skal være plassert slik at det er lett tilgang fra badeanlegget.

Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende. Blant annet skal vekst og spredning av Legionella forebygges.

§ 16. Vannkvalitet

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.

 

Ta kontakt med Kompa for hjelp med dine anlegg

Del kunnskapen:

Lignende innlegg som kan interessere deg?

Aluminiumskorrosjon
Aluminiumskorrosjon
9 mai, 2022

Aluminiumskorrosjon Støpt eller smidd aluminium benyttes i noen tilfeller i lukkede varme- og kjøleanlegg. Eksempler på ...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer Mikrobiologiske barrierer er en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne van...