Artikler

MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
oktober 2022

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og institutte...

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
september 2022

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Legionellasmitte
Legionellasmitte
september 2022

Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % av kjen...

Folkehelseinstituttets legionellaveileder
Folkehelseinstituttets legionellaveileder
august 2022

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...

Ozon
Ozon
august 2022

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
august 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Klordioksid
Klordioksid
august 2022

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
august 2022

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøle...

Risikokategorier
Risikokategorier
august 2022

Nasjonalt folkehelseinstitutt har foretatt en ny risikovurdering av innretninger som kan spre Legionella. Risikovurderin...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
august 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...