EU Sustainable Finance Action Plan handler kort sagt om å omstille finanssystemet slik at det gir incentiver til privat kapital, som kan investeres i bærekraftige prosjekter.

Rammeverk

The Green Deal gir retningslinjer for hvordan EU skal finansiere og investere i forskning, innovasjon og infrastruktur. EUs Sustainable Finance Action Plan er rammeverket som setter finansiering og regelverksendringer i system for å oppnå klimakutt og bærekraftig omstilling.

Store investeringer

EU Sustainable Finance Action Plan

Overgangen til et utslippsfritt kontinent krever massive investeringer. Studier i regi av EU viser at det må investeres over 270 milliarder euro hvert år i transport, vann og avfall, og energisektoren - mer enn hva som gjøres i dag.

Dagens finanssystem

Disse midlene finnes ikke i noen av de europeiske landenes offentlige budsjetter. Dagens finanssystem bidrar heller ikke i tilstrekkelig grad til ønsket samfunnsutvikling i EU-landene. Derfor handler hele EU Sustainable Action Plan om å mobilisere privat kapital til disse investeringene.

Privat kapital

Myndighetene ønsker å kanalisere privat kapital til riktige og bærekraftige formål. Dette kan oppnås gjennom etablering av et finansielt rammeverk som gir juridiske føringer og incentiver for bærekraftige investeringer. EU-taksonomien, SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation og CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive utgjør alle deler av det regulatoriske rammeverket for rapportering av bærekraft og er for øyeblikket under utvikling. For bygg- og eiendomsbransjen vil EUs taksonomi bli benyttet.


Kontakt Kompa for å høre hvordan vi kan bidra til energieffektivisering av dine anlegg

Annet interessant fagstoff

De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
2 juni, 2022

'Forskrift for miljørettet helsevern' setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspe...

Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
Taksonomi for bygg- og eiendomsbransjen
12 mai, 2022

EU-taksonomien er en del av EU Sustainable Finance Action Plan og er en tidlig versjon av de reguleringene som vil komme...

Eiwa AS - forventningsfulle partnere
Eiwa AS - forventningsfulle partnere
13 mars, 2023

Kompa jobber kontinuerlig med å utvikle vårt partnerprogram, og en viktig del av dette er å få tilbakemeldinger fra part...