Search
kompa kunnskap

 

 

Korrosjon i lukkede energianlegg

Generelt om korrosjon

I et lukket energianlegg forekommer generell korrosjon når et metall utsettes for et miljø bestående av vann og oksygen. Selv om dette er hovedprosessen finnes det også flere andre korrosjonsprosesser.

I praksis vil det alltid forekomme noe korrosjon i lukkede energianlegg, og det er derfor hensiktsmessig å begrense både anode- og katodereaksjonen. Med god design og et komplett vannbehandlingsprogram kan risikoen for alvorlige korrosjonsprosesser minimeres.

Lær mer om den grunnleggende måten metaller korroderer på

Grunnleggende korrosjonsteori

Forhold som fremmer korrosjon

Det er mange kjemiske og fysiske forhold som påvirker hvor raskt en korrosjonsprosess foregår. Noen av disse kan vi enkelt manipulere, mens andre må vi godta.

For eksempel øker korrosjonshastigheten med økende temperatur, men å redusere temperaturen er ikke hensiktsmessig i et varmeanlegg.

Nedenfor følger de viktigste parameterene du som drifter et lukket energianlegg må ta hensyn til. 

Løst oksygen

Konsentrasjonen av løst oksygen er den viktigste enkeltfaktoren å kontrollere for å minimere korrosjon.

Les mer om hvordan løst oksygen påvirker korrosjonen.

Løst oksygen

pH

pH er et mål på surhetsgraden i vannet. Surhetsgraden har så klart påvirkning på vannkvaliteten og hvor raskt metaller korroderer. 

Les mer om hvordan pH påvirker korrosjonshastigheten.

pH

Temperatur

Temperatur er en annen viktig faktor å ta høyde for når det gjelder korrosjon. Korrosjonshastigheten øker med økende temperatur. 
Høye temperaturer kan likevel bidra til å redusere korrosjonsrisikoen ettersom oksygenløseligheten avtar med økende temperatur.

Les mer om hvordan temperatur påvirker korrosjon.

Temperatur

Konduktivitet

Konduktivitet eller ledningsevne er vannets evne til å lede strøm. 

Les mer om hvordan dette påvirker vannet i det lukkede energianlegget. 

Konduktivitet

Klorid

Nivået av klorider i systemvannet vil ha påvirkning på vannbehandlingsprogrammet. 

Les mer om hvordan klorid påvirker systemvannet. 

Klorider

Sulfat

Sulfat er en annen faktor som har innvirkning på korrosjon. 

Les mer om hvordan sulfat kan påvirke systemvannet ditt

Sulfater

Bakterier

Bakterievekst i et lukket energianlegg kan bidra til korrosjon enten via direkte kontakt med metallet, via produksjon av sure avfallsstoffer som reduserer pH eller ved nedbrytning av korrosjonsinhibitorer.

Les mer om faktorer som påvirker bakterievekst

Faktorer som fremmer vekst av bakterierer i lukkede anlegg

 

Vannhastighet

Korrosjonsraten i et rør øker gradvis med økt vannhastighet. Dersom væsken inneholder et høyt partikkelinnhold kan høy vannhastighet gi erosjon på rør og komponenter. Denne typen erosjon påvirker hovedsakelig mykere metaller som messing og kobber.

For lav vannhastighet kan derimot gi større konsekvenser i et lukket energianlegg. Dersom væsken stagnerer eller vannhastigheten er lav, kan partikler i væsken sedimentere og danne belegg.

Vannhastighet og korrosjonshastighet

 

Korrosjonens påvirkning på ulike metaller

Korrosjonsprodukter er betegnelsen på alle kjemiske forbindelser som dannes som følge av en korrosjonsprosess. Kjente eksempler på dette er rust etter jernkorrosjon eller irr etter kobberkorrosjon.

Når korrosjon oppstår i vannbårne systemer dannes sjelden bare ett korrosjonsprodukt, og korrosjonsslammet er derfor ofte en blanding av ulike forbindelser. Nedenfor beskrives de mest vanlige forbindelsene.

Jernkorrosjon

Når stål korroderer som følge av kontakt med oksygen dannes ulike jernhydroksider.
I korrosjonsreaksjonen dannes først jernhydroksidet Fe(OH)2, og deretter omdannes dette til andre former, hovedsakelig hematitt og magnetitt.

Korrosjonseffekter på jern

Kobberkorrosjon

Kobber og ulike kobberlegeringer benyttes i stor grad i lukkede varme- og kjøleanlegg. Kobber benyttes som rørmateriale, i tanker og i spiraler i varmevekslere. I tillegg benyttes en rekke ulike legeringer i ventiler, rørdeler og pumpedeler.

Korrosjonseffekter på kobber

 

Aluminimumskorrosjon

Det er viktig å kjenne til om anlegget inneholder komponenter av aluminium før man utarbeider et vannbehandlingsprogram.

Les mer om aluminiumet egenskaper og korrosjonsmuligheter i lukkede energianlegg.

Korrosjonseffekter på aluminiums