Search
kompa kunnskap

 

Kompa gir deg en grundig introduksjon til vannbehandlingskontroll

Introduksjon til vannbehandling

Hva må jeg vite om vannbehandling?

I denne introduksjonen vil Kompa forklare; samt gi veiledning i gjeldende teori og praksis for vannbehandling i lukkede systemer.

Vi ønsker at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere og vaktmestere skal engasjere seg i konstruktive diskusjoner med fagfolk innen vannbehandling og velge det mest passende vannbehandlingsprogrammet for deres systemer. 

Kompas rådgivere har mange års erfaring innen fagfeltet. Vi kan derfor tilby digital vannbehandlingskontroll, analyse, rådgivning og opplæring innen vannbehandling. 

Vår erfaring er at mange bygg kunne unngått total utskifting av varmeanlegget hadde de kontaktet Kompa først. 

Denne introduksjonen skal derfor gi deg som er ansvarlig for å ta vare på varme- og kjøleanleggene svar på hvordan du kan minimere risikoen for korrosjon gjennom systemdesignfunksjoner og proaktiv overvåking. 

Design og drift av lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Hva må jeg tenke på ved design av et lukket energisystem?

Før man i det hele tatt snakker om vannbehandling av væsken i et lukket varme- eller kjøleanlegg så skal anlegget på plass.

I Norge har de fleste offentlige bygg og privateide bygg tiltenkt offentligheten vannbårne varmeanlegg installert. Både kontorbygg og boligsameier er ofte konstruert med vannbårne varmeanlegg, enten det er radiatorvarme eller gulvvarme.

Disse anleggene blir prosjektert og bygget i henhold til spesifikasjoner fra entreprenør og arkitekt av byggene.

Faktorer som taes høyde for er eksempelvis

 • Antall rom i bygget
 • Antall etasjer
 • Antall kvm som skal varmes opp.
 • Bruksområdet for bygget
 • Utetemperatur gjennom året

For å designe et anlegg som imøtekommer byggets behov på en energieffektiv måte, og som kan ha samme varighet som byggets levetid, er det mange ting man må tenke på.

I denne veiledningen går vi igjennom hva du må ta høyde for i utforming av lukkede anlegg.

Utforming av lukkede varmeanlegg og kjøleanlegg

Viktigheten av vannbehandling

Hvorfor er vannbehandling så viktig?

I alle lukkede varme- og kjøleanlegg er vannbehandling avgjørende for å unngå korrosjon og beleggdannelse. Disse problemene kan resultere i økt energiforbruk, driftsproblemer, redusert funksjonalitet og redusert levetid på rør og komponenter. Konsekvensene av manglende vannbehandling kan i noen tilfeller gi svært alvorlige følger.

For å minimere risikoen for korrosjon i lukkede energianlegg er det en rekke hensyn som bør tas allerede ved prosjektering. Dette inkluderer:

 • Materialvalg
 • Vannhastighet
 • Mulighet for å fjerne luft ved igangsettelse og i driftsfase
 • Rengjøring av anlegg før igangsettelse
 • Valg av vannbehandlingsprogram
 • Service og ettersyn

Viktigheten av vannbehandling

Væskens funksjon og egenskaper i lukkede energianlegg

Varmt vann er et eksempel på energibærer. I bygg med lukkede energianlegg er det som regel radiatorer som står for oppvarming av rommene. Inni radiatorene strømmer det varmt vann. 

Dette vannet kan få varmen fra fjernvarme, geotermisk energi eller annen ekstern energikilde. 

Varmt vann regnes som en energibærer av lav kvalitet da den ikke egner seg til lagring eller frakt av energi. 

Det er først når vann fordamper at den blir en energibærer av høy kvalitet. Dampen kan benyttes til å drive turbiner som lager elektrisitet som er en energibærer av høy kvalitet igjen. 

Væskens funksjon og egenskaper

Luft

Hvilken påvirkning gir luft i lukkede energianlegg?

Luft inneholder oksygen som er en drivende faktor for korrosjon. 

Oksygen kan også gi grobunn for bakterier som forårsaker bakteriell korrosjon og dannelse av isolerende organiske belegg.

Les mer om hvordan luft påvirker lukkede energianlegg og tiltak for å redusere luft i anlegget.

Luft i lukkede energianlegg

Korrosjon

Hvordan foregår korrosjon i lukkede energianlegg?

Korrosjon kan enkelt forklares som tap av metall fra en komponent grunnet elektrokjemiske reaksjoner mellom metallet og miljøet det er omringet av. Den drivende kraften bak prosessen er energien som frigjøres ved oksidasjon av metallet.

I et lukket energianlegg forekommer generell korrosjon når et metall utsettes for et miljø bestående av vann og oksygen, men det finnes også flere andre korrosjonsprosesser.

Korrosjon i lukkede energianlegg

Belegg og sedimentering

Hva forårsaker sedimentering og hvilke konsekvenser kan det få?

Partikler dannes når det oppstår korrosjonsreaksjoner mellom vann og metall. Dersom partiklene ikke fjernes fra vannstrømmen vil de over tid sedimentere og danne et isolerende belegg som reduserer energioverføringen. I tillegg kan beleggdannelse forårsake redusert vanngjennomstrømning, tette ventiler og generell ustabil drift og redusert levetid på anlegget.

Implementering av vannbehandling er derfor avgjørende for å minimere risikoen for beleggdannelse. Optimalt inkluderer dette vannbehandling som bidrar til å forhindre korrosjon, og dermed de påfølgende problemene med partikkel- og beleggdannelse, samt systemer for å fjerne partikler fra væskestrømmen før de sedimenterer og danner belegg.

Les mer om de vanligste typene belegg vi finner i varme- og kjøleanlegg.

Belegg og sedimentering