kompa kunnskap

Myndighetskrav


TEK17

Forskrift om tekniske krav til byggverk, Byggteknisk forskrift/TEK17, med veiledning - har som formål at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

TEK17

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, og gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendom.

Forskriften er en videre presisering av folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. Folkehelseloven har som formål og sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter iverksetter tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Forskrift om miljørettet helsevern gjelder i utgangspunktet ikke for private eneboliger og fritidseiendommer. Forhold som omfattes av forskriften må ha innvirkning på flere personer enn den som er ansvarlig for forholdet.

Forskrift om miljørettet helsevern

 

Folkehelseinstituttets veileder

Folkehelseinstituttets veileder

Internkontrollforskriften

Alle forvaltere og driftere av bygg underlagt internkontrollforskriften.

Internkontrollforskriften

 

Biocidforskriften

 

Biocidforskriften

Bassengforskriften

Kort sagt kalt "bassengbadforskriften". 

Bassengbadforskriften har egne bestemmelser som skal hindre legionellasmitte fra badeanlegg, bassengbad, herunder boblebad og badstuer.

Basssengbadforskriften