Forskrift om miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, og gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendom. Forskriften inneholder et eget kapittel som omhandler legionellabakterien.

Forskrift om miljørettet helsevern

Folkehelseinstituttets veileder

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd for hvordan en kan tilfredsstille Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Veilederen går i dybden på hvordan en kan utføre risikovurdering og forebygge og håndtere legionellaoppblomstring og smitte i ulike typer innretninger. 

Folkehelseinstituttets veileder

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å forbedre en virksomhet innen en rekke ulike områder, som blant annet arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskade, og forebygging av uhell og ulykker. Internkontroll handler om at virksomheten skal ha kontroll på egen virksomhet. 

Internkontrollforskriften

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstu er til for å sikre forbrukeren av offentlige bassengbad, badeanlegg, badstuer og boblebad når det gjelder bl.a. helsemessige og hygieniske forhold. Dette inkluderer også sikring mot legionellabakterien.

Basssengbadforskriften

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er en forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften har som formål å sikre at tiltak planlegges prosjekteres og utføres slik at tiltak oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Det vil si hvilke minstekrav som gjelder for at byggverk skal være lovlig i Norge. 

TEK17

Biocidforskriften

All omsetning og bruk av biocider i Norge er regulert av regler og krav i EU sin biocidforordning. I Norge reguleres dette av Forskriften om biocider også kalt biocidforskriften. 

Biocidforskriften

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften har som formål å sikre leveranse av tilstrekkelige mengder trygt drikkevann. Les mer om drikkevannsforskriften her.

Drikkevannsforskriften