Introduksjon til legionellakontroll

Hva må jeg vite om legionellahåndtering?

Alle virksomheter med offentlige tilgjengelige bygg og innretninger med aerosoldannende enheter er omfattet av lovgivning knyttet til legionellaforebygging. Kompa opplever derfor at byggeiere, driftsledere og driftsteknikere er engasjerte i problemstillingene og ønsker å minimere risikoen for Legionella mest mulig.

Nettet flommer over av gode råd, samt produsenter og leverandører av forskjellige løsninger.
Kompa er et rent rådgivende fagmiljø som ikke har produktsalg. Vi er derfor en objektiv tredjepart som kun ønsker å sette fokus på det faglige. Våre kunnskapssider vil ta for seg gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering.

Myndighetskrav

Hvilke myndighetskrav gjelder i forhold til legionella?

Det er flere forskrifter og veiledninger som kan knyttes opp mot legionellasikring. Det er eier av bygget som står som ansvarlig for å følge disse. Les mer om hvilke regelverk du som anleggseier må forholde deg til.

De viktigste forskrifter knyttet til legionellahåndtering:
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu


Andre tilgrensende forskrifter:
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
• Forskrift om biocider (ev bruk kortnavn: Biocidforskriften)

Felles for forskrifter er at de i liten grad går detaljert inn i hvordan arbeidet skal gjøres. Forskrift om miljørettet helsevern henviser derfor videre til
• Legionellaveilederen, utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Myndighetskrav

Legionellabakterien

Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett alt av overflatevann i Norge. Det finnes flere arter og undergrupper av bakterien. Det er først når bakterien får ligge over en lengre periode i temperert vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være skadelig for mennesker.

Det første utbruddet forårsaket av legionellabakterien skjedde antakelig i 1948. Bakterien ble for første gang isolert og dyrket i 1943 og etter dette er det gjennomført mye forskning på bakterien.
Les mer om bakterien og dens historie.

Fakta om legionellabakterien

Smitte og sykdom

Legionella er en bakterie som kan forårsake legionellose som er en fellesbetegnelse på to ulike sykdommer, legionærsykdom og pontiacfeber. Smitten kan skje dersom Legionella spres via små luftbårne vanndråper (aerosoler), og pustes inn i lungene.

Les mer om hvordan Legionella smitter og hva slags sykdom som kan oppstå, samt en oversikt over smitteutbrudd i Norge.

Smitte og sykdom

Risikovurdering

Det er forskriften om miljørettet helsevern som setter krav til gjennomføring av risikovurdering av bygg med innretninger som kan spre Legionella. Under en risikovurdering indentifiseres risikoen ved bygget og dette skal brukes som et grunnlag for å iverksette tiltak og rutiner som sikre at de aktuelle innretningene driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Les mer om gjennomføring av risikovurdering og risikohåndtering.

Mikrobiologiske analyser

En del av risikovurderingen og god internkontroll er prøvetaking av mikrobiologiske analyser. For kjøletårn, boblebad, innendørs fontener, samt enkelte luftskrubbere og befuktningsanlegg, er det krav i Forskrift om miljørettet helsevern til regelmessig prøvetaking. For andre innretninger det det risikovurderingen som avgjør behovet for legionellaanalyser og kimtallanalyser.

Mikrobiologiske analyser

Strategier for legionellaforebygging

i interne vannfordelingsnett

Det finnes flere strategier for legionellaforebygging. Hvilke strategier som er mest hensiktsmessig for det enkelte bygg eller innretning må vurderes ut fra en risikovurdering. Viktige faktorer i dette valget er byggets risikokategori som avhenger av brukergrupper, antall brukere, vekstrisiko og spredningsrisiko. I tillegg vil anleggets tekniske utforming, temperaturforhold, vannforbruk/brukerfrekvens etc. være viktig.

Hovedstrategiene for legionellaforebygging er:
• tradisjonell legionellakontroll med fokus på kontroll på temperaturer,
• mikrobiologisk barriere / «gatekeeper»
• kontinuerlig vannbehandling med biocider

Strategier for legionellaforebygging

Legionellakontroll

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav til driften av innretninger og bygg som kan spre Legionella. Dette innebærer rutiner for forebygging av Legionella, samt ettersyn og kontroll. Første steget til god legionellasikring er gode driftsrutiner og god internkontroll.

 

Avvikshåndtering ved legionellafunn

Ved funn av Legionella er det viktig å gjennomgå anlegget samt egne rutiner for å avdekke årsaken til legionellafunnet. Dette for å kunne iverksette de riktige tiltakene for å bli kvitt problemet. Ved funn av Legionella kan det være aktuelt å revidere driftsprogram og rutiner, samt gjennomføre strakstiltak som termisk eller kjemisk desinfeksjon av anlegget. Les mer om avvikshåndtering ved legionellafunn her.