kompa kunnskap

Kompa gir deg en grundig introduksjon til legionellakontroll

Introduksjon til legionellakontroll

Hva må jeg vite om legionellahåndtering?

Denne veiledning vil ta for seg gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering. 

Alle offentlige bygg og anlegg i Norge med aerosoldannende enheter installert er omfattet av lovgivning knyttet til fagområdet. Kompa opplever derfor at byggdriftere, byggeiere, driftsteknikere og vaktmestere er engasjerte i problemstillingene og ønsker å minimere risikoen for legionella mest mulig. 

Nettet flommer over av gode råd og teoretiske tilnærminger, samt produsenter av forskjellige løsninger. 

Kompa er en produktuavhengig tredjepart som kun ønsker å sette fokus på det faglige. 

Myndighetskrav

Hvilke myndighetskrav gjelder i forhold til legionella?

Det er virksomhetene selv som har ansvaret for å sørge for at de driver i henhold til krav i lov og forskrift, herunder at det innføres og utøves rutiner og ettersyn med innretninger som har potensial for smittespredning av sykdom forårsaket av legionellabakterier.

 

Det er mange lovverk som kan knyttes opp mot legionellasikring. 

  • TEK17
  • Forskrift om miljørettet helsevern
  • Folkehelseinstituttets vannrapport 123
  • Biocidforskriften 
  • Internkontrollforskriften
  • Bassengforskriften

 

Myndighetskrav

Legionellabakterien

Alt du trenger å vite om legionellabakterien

Legionellabakterien

Smitte og sykdom

Legionella spres først og fremst via små luftbårne vanndråper (aerosoler), og kan føre til potensielt livstruende sykdom ved innånding. Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett all overflatevann i Norge.

Det er først når bakterien får ligge over en lengre periode i temperert vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være skadelig for mennesker.

Les mer om hvordan Legionella smitter og hva slags sykdom som kan oppstå, samt en oversikt over smitteutbrudd i Norge. 

Smitte og sykdom

Risikovurdering

 

Risikovurdering

 

Analyser

 

Analyser

Strategier for legionellaforebygging

Norske leverandører kan levere mange ulike tiltak for legionellasikring. De mest aktuelle teknologiene er beskrevet i dette kapittel.

Nødvendige sikringstiltak i et bygg bør gjøres ut ifra bygnings- og risikokategori (kontorbygg, leilighetsbygg, sykehus o.l) og lokal vannkvalitet. Bygg som sykehus og Helse- og velferdssenter som har brukere med nedsatt immunsystem anbefales ofte å beskyttes av en kombinasjon av sikringstiltak, som for eksempel kjemisk behandling kombinert med varmebehandling. Bygg som ikke har like høy risikoklasse som kontorbygg og leiligheter klarer seg ofte med ett legionellasikringstiltak.
Uansett hvilken løsning som benyttes som sikringstiltak for legionellabehandling, så er alle pålagt å ha rutiner for drift, kontroll og vedlikehold. Det viser seg at det er store variasjoner i ulike bygg på hvordan dette utføres. Noen bygninger tar ikke vannprøver av anlegget i det hele tatt, mens andre tar prøver kvartalsvis. Det understrekes at den eneste måten en kan være sikker på at et anlegg er fri for legionella, er ved å utføre vannprøver på anlegget.

 

Strategier for legionellaforebygging

 

Driftsrutiner

 

Driftsrutiner

Avvikshåndtering ved legionellafunn

Metoder for fjerning av legionella 

 

Avvikshåndtering ved legionellafunn