Jente drikkevann

Rent drikkevann

- vår mest dyrebare ressurs

Har du trygt og rent vann helt frem til tappepunkt?

Rent vann er en av de viktigste ressursene vi har. Det er viktig innen en hel rekke områder: Rent drikkevann og rent vann fritt for Legionella er viktig for folkehelsen. Rene og bakteriefrie anlegg er en forutsetning for trygg matproduksjon i oppdrettsnæring, slakterier og annen næringsmiddelindustri. Mindre kjent for folk flest er behovet for rent vann for optimal energioverføring og drift av vannbårne energianlegg som varmeanlegg, kjøleanlegg, og væskebårne varmegjenvinnere.

Mange kan oppleve kortere eller lengre tid med urenheter i vannet. Dette kan for eksempel skyldes at drikkevannskilden ikke er optimal, pågående arbeid på ledningsnettet eller eldre tilførselsledninger av dårlig kvalitet. Dette kan videre forårsake problemer i byggets interne vannfordelingsnett og behov for avvikshåndtering. Kompas fageksperter innehar kompetanse innen kjemi, miljø og biologi og har lang erfaring innen ulike anvendelser av vannbehandling.

Image by Bill Oxford

Drikkevannsanalyser

I en drikkevannsanalyse analyseres viktige kjemiske, fysiske og biologiske parametere, og resultatene vurderes opp mot kravene i Drikkevannforskriften. Dersom vi finner avvik fra anbefalte verdier bidrar Kompas rådgivere med å undersøke både årsak og løsninger for å sikre rent og trygt vann.  Analyser og gratis emballasje kan bestilles ved å kontakte oss her.
Les mer om våre analysetjenester her.

Folkehelsepakken

Folkehelsepakken er en grunnleggende drikkevannsanalyse med parametere anbefalt av FHI.

Pakken inkluderer:

 • pH

 • Fargetall

 • Konduktivitet

 • Turbiditet

 • Hardhet

 • Kimtall

 • Koliforme bakterier (E. coli)

 • Fluorid

 • Jern

 • Kalsium

 • Magnesium

 • Mangan

 • Natrium

 • Nitrat 

Drikkevannspakke A

Drikkevannspakke A inneholder parametere som svarer til Drikkevannsforskriftens prøvegruppe A.

Pakken inkluderer:

 • pH

 • Fargetall

 • Konduktivitet

 • Turbiditet

 • Lukt/smak

 • Kimtall

 • Koliforme bakterier (E. coli)

 • Intestinale enterokokker

Drikkevannspakke B

Drikkevannspakke B inneholder parametere som svarer til Drikkevannsforskriftens prøvegruppe B.

Pakken inkluderer:

 • Aluminium

 • Ammonium

 • Antimon

 • Arsen

 • Bly

 • Bor

 • Bromat

 • Cyanid

 • Fluorid

 • Jern

 • Kadmium

 • Klorid

 • Kobber

 • Krom

 • Kvikksølv

 • Mangan

 • Natrium

 • Nikkel

 • Nitrat

 • Nitritt

 • Opparbeiding av metaller i vann (direkte)

 • PAH 5

 • Selen

 • Sulfat

 • Total organisk karbon (TOC/NPOC)

 • Filtrering (Næringssalter) urent vann

 • Flyktige organiske forbindelser (VOC)

Våre tjenester innen drikkevannskontroll​ i bygg

 • Drikkevannsanalyser

 • Feilsøking og tredjepartsvurdering av interne vannfordelingsnett

 • Avvikshåndtering

 • Valg av filter og vannbehandlingsløsninger

 • Program for ettersyn og forebyggende rutiner

Ta kontakt her for mer informasjon eller om du ønsker vår bistand

Glass vann

RÅDGIVERE INNEN DRIKKEVANN

MARIA RÅKEN
Sivilingeniør

Miljøteknologi/kjemi

E-post

Tlf. 911 14 820

HELENE KOWOLLIK
Sivilingeniør industriell 
kjemi

og bioteknologi

E-post

Tlf. 909 90 026